شماره تماس با مجموعه چاپ مهراد :
031 - 34151 (30 خط ویژه)