پاکت (تک رنگ)

طرف نام سایز ابعاد فایل تیراژ تحویل قیمت (ریال) راهنما سفارش
_ _ _
یک رو A4 کیسه ای (وسط چسب) 46 × 33 1000 4 روز کاری -
یک رو A4 کیفی (ملخی) 49 × 31 1000 4 روز کاری -
یک رو A5 کیسه ای (وسط چسب) 23.5 × 32 1000 4 روز کاری -
یک رو A5 کیفی (ملخی) 34 × 22 1000 4 روز کاری -
یک رو نامه کیسه ای (وسط چسب) 22 × 25 1000 4 روز کاری -
یک رو نامه کیفی (ملخی) 22 × 23 1000 4 روز کاری -
یک رو A4 کیسه ای (وسط چسب) 46 × 33 1000 7 روز کاری -
یک رو A4 کیفی (ملخی) 49 × 31 1000 7 روز کاری -
یک رو A5 کیسه ای (وسط چسب) 23.5 × 32 1000 7 روز کاری -
یک رو A5 کیفی (ملخی) 34 × 22 1000 7 روز کاری -
یک رو نامه کیسه ای (وسط چسب) 22 × 25 1000 7 روز کاری -
یک رو نامه کیفی (ملخی) 22 × 23 1000 7 روز کاری -
یک رو A3 کیفی (ملخی) 69 × 44 1000 7 روز کاری -
یک رو A3 کیسه ای (وسط چسب) 46 × 64 1000 7 روز کاری -
یک رو CD 29 × 13 1000 7 روز کاری -
یک رو نامه کیفی (ملخی) 22 × 23 2000 4 روز کاری -
یک رو CD 29 × 13 2000 4 روز کاری -
یک رو A4 کیسه ای (وسط چسب) 46 × 33 2000 7 روز کاری -
یک رو A4 کیفی (ملخی) 49 × 31 2000 7 روز کاری -
یک رو A5 کیسه ای (وسط چسب) 23.5 × 32 2000 7 روز کاری -
یک رو A5 کیفی (ملخی) 34 × 22 2000 7 روز کاری -
یک رو نامه کیسه ای (وسط چسب) 22 × 25 2000 7 روز کاری -
یک رو نامه کیفی (ملخی) 22 × 23 2000 7 روز کاری -
یک رو A3 کیفی (ملخی) 69 × 44 2000 7 روز کاری -
یک رو A3 کیسه ای (وسط چسب) 46 × 64 2000 7 روز کاری -
یک رو CD 29 × 13 2000 7 روز کاری -
یک رو A4 کیسه ای (وسط چسب) 46 × 33 5000 7 روز کاری -
یک رو A4 کیفی (ملخی) 49 × 31 5000 7 روز کاری -
یک رو A5 کیسه ای (وسط چسب) 23.5 × 32 5000 7 روز کاری -
یک رو A5 کیفی (ملخی) 34 × 22 5000 7 روز کاری -
یک رو نامه کیسه ای (وسط چسب) 22 × 25 5000 7 روز کاری -
یک رو نامه کیفی (ملخی) 22 × 23 5000 7 روز کاری -
یک رو A3 کیفی (ملخی) 69 × 44 5000 7 روز کاری -
یک رو A3 کیسه ای (وسط چسب) 46 × 64 5000 7 روز کاری -
یک رو CD 29 × 13 5000 7 روز کاری -
طرف نام سایز ابعاد فایل تیراژ تحویل قیمت (ریال) راهنما سفارش
_ _ _
یک رو A4 کیسه ای (وسط چسب) 46 × 33 1000 4 روز کاری -
یک رو A4 کیفی (ملخی) 49 × 31 1000 4 روز کاری -
یک رو A5 کیسه ای (وسط چسب) 23.5 × 32 1000 4 روز کاری -
یک رو A5 کیفی (ملخی) 34 × 22 1000 4 روز کاری -
یک رو نامه کیسه ای (وسط چسب) 22 × 25 1000 4 روز کاری -
یک رو نامه کیفی (ملخی) 22 × 23 1000 4 روز کاری -
یک رو A4 کیسه ای (وسط چسب) 46 × 33 1000 7 روز کاری -
یک رو A4 کیفی (ملخی) 49 × 31 1000 7 روز کاری -
یک رو A5 کیسه ای (وسط چسب) 23.5 × 32 1000 7 روز کاری -
یک رو A5 کیفی (ملخی) 34 × 22 1000 7 روز کاری -
یک رو نامه کیسه ای (وسط چسب) 22 × 25 1000 7 روز کاری -
یک رو نامه کیفی (ملخی) 22 × 23 1000 7 روز کاری -
یک رو A3 کیفی (ملخی) 69 × 44 1000 7 روز کاری -
یک رو A3 کیسه ای (وسط چسب) 46 × 64 1000 7 روز کاری -
یک رو CD 29 × 13 1000 7 روز کاری -
یک رو نامه کیفی (ملخی) 22 × 23 2000 4 روز کاری -
یک رو CD 29 × 13 2000 4 روز کاری -
یک رو A4 کیسه ای (وسط چسب) 46 × 33 2000 7 روز کاری -
یک رو A4 کیفی (ملخی) 49 × 31 2000 7 روز کاری -
یک رو A5 کیسه ای (وسط چسب) 23.5 × 32 2000 7 روز کاری -
یک رو A5 کیفی (ملخی) 34 × 22 2000 7 روز کاری -
یک رو نامه کیسه ای (وسط چسب) 22 × 25 2000 7 روز کاری -
یک رو نامه کیفی (ملخی) 22 × 23 2000 7 روز کاری -
یک رو A3 کیفی (ملخی) 69 × 44 2000 7 روز کاری -
یک رو A3 کیسه ای (وسط چسب) 46 × 64 2000 7 روز کاری -
یک رو CD 29 × 13 2000 7 روز کاری -
یک رو A4 کیسه ای (وسط چسب) 46 × 33 5000 7 روز کاری -
یک رو A4 کیفی (ملخی) 49 × 31 5000 7 روز کاری -
یک رو A5 کیسه ای (وسط چسب) 23.5 × 32 5000 7 روز کاری -
یک رو A5 کیفی (ملخی) 34 × 22 5000 7 روز کاری -
یک رو نامه کیسه ای (وسط چسب) 22 × 25 5000 7 روز کاری -
یک رو نامه کیفی (ملخی) 22 × 23 5000 7 روز کاری -
یک رو A3 کیفی (ملخی) 69 × 44 5000 7 روز کاری -
یک رو A3 کیسه ای (وسط چسب) 46 × 64 5000 7 روز کاری -
یک رو CD 29 × 13 5000 7 روز کاری -
شماره تماس با مجموعه چاپ مهراد :
031 - 34151 (30 خط ویژه)