ساک دستی

قیمت ها بر اساس طرح با مرکب خور معمولی محاسبه شده و طرح های با مرکب خور زیاد مشمول هزینه اضافه خواهد بود.

طرف نام سایز ابعاد فایل تیراژ تحویل قیمت (ریال) راهنما سفارش
_ _ _
یک رو کد:0a - عرض:11.5 ارتفاع:18 عطف:5 33 × 24.5 500 15 روز کاری -
یک رو کد:0b - عرض:14 ارتفاع:22 عطف:7 42 × 29 500 15 روز کاری -
یک رو کد:1 - عرض:17 ارتفاع:25 عطف:7 48 × 34 500 15 روز کاری -
یک رو کد:2 - عرض:24 ارتفاع:23 عطف:9 66 × 32 500 15 روز کاری -
یک رو کد:3 - عرض:19 ارتفاع:32 عطف:10 58 × 44 500 15 روز کاری -
یک رو کد:4 - عرض:24 ارتفاع:39 عطف:10 68 × 49 500 15 روز کاری -
یک رو کد:5a - عرض:30 ارتفاع:40 عطف:10 80 × 52 500 15 روز کاری -
یک رو کد:5b - عرض:30 ارتفاع:45 عطف:12 84 × 58 500 15 روز کاری -
یک رو کد:6 - عرض:35 ارتفاع:50 عطف:12 94 × 63 500 15 روز کاری -
یک رو کد:7 - عرض:38 ارتفاع:24 عطف:10 96 × 34 500 15 روز کاری -
یک رو کد:8 - عرض:45 ارتفاع:30 عطف:12 114 × 42 500 15 روز کاری -
یک رو کد:9 - عرض:50 ارتفاع:35 عطف:15 130 × 49 500 15 روز کاری -
یک رو کد:0a - عرض:11.5 ارتفاع:18 عطف:5 33 × 24.5 1000 15 روز کاری -
یک رو کد:0b - عرض:14 ارتفاع:22 عطف:7 42 × 29 1000 15 روز کاری -
یک رو کد:1 - عرض:17 ارتفاع:25 عطف:7 48 × 34 1000 15 روز کاری -
یک رو کد:2 - عرض:24 ارتفاع:23 عطف:9 66 × 32 1000 15 روز کاری -
یک رو کد:3 - عرض:19 ارتفاع:32 عطف:10 58 × 44 1000 15 روز کاری -
یک رو کد:4 - عرض:24 ارتفاع:39 عطف:10 68 × 49 1000 15 روز کاری -
یک رو کد:5a - عرض:30 ارتفاع:40 عطف:10 80 × 52 1000 15 روز کاری -
یک رو کد:5b - عرض:30 ارتفاع:45 عطف:12 84 × 58 1000 15 روز کاری -
یک رو کد:6 - عرض:35 ارتفاع:50 عطف:12 94 × 63 1000 15 روز کاری -
یک رو کد:7 - عرض:38 ارتفاع:24 عطف:10 96 × 34 1000 15 روز کاری -
یک رو کد:8 - عرض:45 ارتفاع:30 عطف:12 114 × 42 1000 15 روز کاری -
یک رو کد:9 - عرض:50 ارتفاع:35 عطف:15 130 × 49 1000 15 روز کاری -
یک رو کد:0a - عرض:11.5 ارتفاع:18 عطف:5 33 × 24.5 2000 15 روز کاری -
یک رو کد:0b - عرض:14 ارتفاع:22 عطف:7 42 × 29 2000 15 روز کاری -
یک رو کد:1 - عرض:17 ارتفاع:25 عطف:7 48 × 34 2000 15 روز کاری -
یک رو کد:2 - عرض:24 ارتفاع:23 عطف:9 66 × 32 2000 15 روز کاری -
یک رو کد:3 - عرض:19 ارتفاع:32 عطف:10 58 × 44 2000 15 روز کاری -
یک رو کد:4 - عرض:24 ارتفاع:39 عطف:10 68 × 49 2000 15 روز کاری -
یک رو کد:5a - عرض:30 ارتفاع:40 عطف:10 80 × 52 2000 15 روز کاری -
یک رو کد:5b - عرض:30 ارتفاع:45 عطف:12 84 × 58 2000 15 روز کاری -
یک رو کد:6 - عرض:35 ارتفاع:50 عطف:12 94 × 63 2000 15 روز کاری -
یک رو کد:7 - عرض:38 ارتفاع:24 عطف:10 96 × 34 2000 15 روز کاری -
یک رو کد:8 - عرض:45 ارتفاع:30 عطف:12 114 × 42 2000 15 روز کاری -
یک رو کد:9 - عرض:50 ارتفاع:35 عطف:15 130 × 49 2000 15 روز کاری -
یک رو کد:0a - عرض:11.5 ارتفاع:18 عطف:5 33 × 24.5 3000 15 روز کاری -
یک رو کد:0b - عرض:14 ارتفاع:22 عطف:7 42 × 29 3000 15 روز کاری -
یک رو کد:1 - عرض:17 ارتفاع:25 عطف:7 48 × 34 3000 15 روز کاری -
یک رو کد:2 - عرض:24 ارتفاع:23 عطف:9 66 × 32 3000 15 روز کاری -
یک رو کد:3 - عرض:19 ارتفاع:32 عطف:10 58 × 44 3000 15 روز کاری -
یک رو کد:4 - عرض:24 ارتفاع:39 عطف:10 68 × 49 3000 15 روز کاری -
یک رو کد:5a - عرض:30 ارتفاع:40 عطف:10 80 × 52 3000 15 روز کاری -
یک رو کد:5b - عرض:30 ارتفاع:45 عطف:12 84 × 58 3000 15 روز کاری -
یک رو کد:6 - عرض:35 ارتفاع:50 عطف:12 94 × 63 3000 15 روز کاری -
یک رو کد:7 - عرض:38 ارتفاع:24 عطف:10 96 × 34 3000 15 روز کاری -
یک رو کد:8 - عرض:45 ارتفاع:30 عطف:12 114 × 42 3000 15 روز کاری -
یک رو کد:9 - عرض:50 ارتفاع:35 عطف:15 130 × 49 3000 15 روز کاری -
یک رو کد:0a - عرض:11.5 ارتفاع:18 عطف:5 33 × 24.5 4000 15 روز کاری -
یک رو کد:0b - عرض:14 ارتفاع:22 عطف:7 42 × 29 4000 15 روز کاری -
یک رو کد:1 - عرض:17 ارتفاع:25 عطف:7 48 × 34 4000 15 روز کاری -
یک رو کد:2 - عرض:24 ارتفاع:23 عطف:9 66 × 32 4000 15 روز کاری -
یک رو کد:3 - عرض:19 ارتفاع:32 عطف:10 58 × 44 4000 15 روز کاری -
یک رو کد:4 - عرض:24 ارتفاع:39 عطف:10 68 × 49 4000 15 روز کاری -
یک رو کد:5a - عرض:30 ارتفاع:40 عطف:10 80 × 52 4000 15 روز کاری -
یک رو کد:5b - عرض:30 ارتفاع:45 عطف:12 84 × 58 4000 15 روز کاری -
یک رو کد:6 - عرض:35 ارتفاع:50 عطف:12 94 × 63 4000 15 روز کاری -
یک رو کد:7 - عرض:38 ارتفاع:24 عطف:10 96 × 34 4000 15 روز کاری -
یک رو کد:8 - عرض:45 ارتفاع:30 عطف:12 114 × 42 4000 15 روز کاری -
یک رو کد:9 - عرض:50 ارتفاع:35 عطف:15 130 × 49 4000 15 روز کاری -
یک رو کد:0a - عرض:11.5 ارتفاع:18 عطف:5 33 × 24.5 5000 15 روز کاری -
یک رو کد:0b - عرض:14 ارتفاع:22 عطف:7 42 × 29 5000 15 روز کاری -
یک رو کد:1 - عرض:17 ارتفاع:25 عطف:7 48 × 34 5000 15 روز کاری -
یک رو کد:2 - عرض:24 ارتفاع:23 عطف:9 66 × 32 5000 15 روز کاری -
یک رو کد:3 - عرض:19 ارتفاع:32 عطف:10 58 × 44 5000 15 روز کاری -
یک رو کد:4 - عرض:24 ارتفاع:39 عطف:10 68 × 49 5000 15 روز کاری -
یک رو کد:5a - عرض:30 ارتفاع:40 عطف:10 80 × 52 5000 15 روز کاری -
یک رو کد:5b - عرض:30 ارتفاع:45 عطف:12 84 × 58 5000 15 روز کاری -
یک رو کد:6 - عرض:35 ارتفاع:50 عطف:12 94 × 63 5000 15 روز کاری -
یک رو کد:7 - عرض:38 ارتفاع:24 عطف:10 96 × 34 5000 15 روز کاری -
یک رو کد:8 - عرض:45 ارتفاع:30 عطف:12 114 × 42 5000 15 روز کاری -
یک رو کد:9 - عرض:50 ارتفاع:35 عطف:15 130 × 49 5000 15 روز کاری -