برچسب اختصاصی

برای تولید برچسب در فرم اختصاصی، از کاغذ برچسب استاندارد موجود در بازار استفاده شده، و ضمانتی برای میزان چسبندگی آن روی همه انواع سطوح وجود ندارد.

طرف نام سایز ابعاد فایل تیراژ تحویل قیمت (ریال) راهنما سفارش
_ _ _
یک رو B4 / 25×35 34 × 24 500 6 ساعته - -
یک رو B3 / 35×50 49 × 34 500 6 ساعته - -
یک رو B2 / 50×70 68 × 48 500 6 ساعته - -
یک رو B4 / 25×35 34 × 24 500 1 روز کاری - -
یک رو B3 / 35×50 49 × 34 500 1 روز کاری - -
یک رو B2 / 50×70 68 × 48 500 1 روز کاری - -
یک رو B4 / 25×35 34 × 24 500 3 روز کاری - -
یک رو B3 / 35×50 49 × 34 500 3 روز کاری - -
یک رو B2 / 50×70 68 × 48 500 3 روز کاری - -
یک رو B4 / 25×35 34 × 24 500 7 روز کاری - -
یک رو B3 / 35×50 49 × 34 500 7 روز کاری - -
یک رو B2 / 50×70 68 × 48 500 7 روز کاری - -
یک رو B4 / 25×35 34 × 24 1000 6 ساعته - -
یک رو B3 / 35×50 49 × 34 1000 6 ساعته - -
یک رو B2 / 50×70 68 × 48 1000 6 ساعته - -
یک رو B4 / 25×35 34 × 24 1000 1 روز کاری - -
یک رو B3 / 35×50 49 × 34 1000 1 روز کاری - -
یک رو B2 / 50×70 68 × 48 1000 1 روز کاری - -
یک رو B4 / 25×35 34 × 24 1000 3 روز کاری - -
یک رو B3 / 35×50 49 × 34 1000 3 روز کاری - -
یک رو B2 / 50×70 68 × 48 1000 3 روز کاری - -
یک رو B4 / 25×35 34 × 24 1000 7 روز کاری - -
یک رو B3 / 35×50 49 × 34 1000 7 روز کاری - -
یک رو B2 / 50×70 68 × 48 1000 7 روز کاری - -
یک رو B4 / 25×35 34 × 24 2000 6 ساعته - -
یک رو B3 / 35×50 49 × 34 2000 6 ساعته - -
یک رو B2 / 50×70 68 × 48 2000 6 ساعته - -
یک رو B4 / 25×35 34 × 24 2000 1 روز کاری - -
یک رو B3 / 35×50 49 × 34 2000 1 روز کاری - -
یک رو B2 / 50×70 68 × 48 2000 1 روز کاری - -
یک رو B4 / 25×35 34 × 24 2000 3 روز کاری - -
یک رو B3 / 35×50 49 × 34 2000 3 روز کاری - -
یک رو B2 / 50×70 68 × 48 2000 3 روز کاری - -
یک رو B4 / 25×35 34 × 24 2000 7 روز کاری - -
یک رو B3 / 35×50 49 × 34 2000 7 روز کاری - -
یک رو B2 / 50×70 68 × 48 2000 7 روز کاری - -
یک رو B4 / 25×35 34 × 24 3000 1 روز کاری - -
یک رو B3 / 35×50 49 × 34 3000 1 روز کاری - -
یک رو B2 / 50×70 68 × 48 3000 1 روز کاری - -
یک رو B4 / 25×35 34 × 24 3000 3 روز کاری - -
یک رو B3 / 35×50 49 × 34 3000 3 روز کاری - -
یک رو B2 / 50×70 68 × 48 3000 3 روز کاری - -
یک رو B4 / 25×35 34 × 24 3000 7 روز کاری - -
یک رو B3 / 35×50 49 × 34 3000 7 روز کاری - -
یک رو B2 / 50×70 68 × 48 3000 7 روز کاری - -
یک رو B4 / 25×35 34 × 24 4000 1 روز کاری - -
یک رو B3 / 35×50 49 × 34 4000 1 روز کاری - -
یک رو B2 / 50×70 68 × 48 4000 1 روز کاری - -
یک رو B4 / 25×35 34 × 24 4000 3 روز کاری - -
یک رو B3 / 35×50 49 × 34 4000 3 روز کاری - -
یک رو B2 / 50×70 68 × 48 4000 3 روز کاری - -
یک رو B4 / 25×35 34 × 24 4000 7 روز کاری - -
یک رو B3 / 35×50 49 × 34 4000 7 روز کاری - -
یک رو B2 / 50×70 68 × 48 4000 7 روز کاری - -
یک رو B4 / 25×35 34 × 24 5000 1 روز کاری - -
یک رو B3 / 35×50 49 × 34 5000 1 روز کاری - -
یک رو B2 / 50×70 68 × 48 5000 1 روز کاری - -
یک رو B4 / 25×35 34 × 24 5000 3 روز کاری - -
یک رو B3 / 35×50 49 × 34 5000 3 روز کاری - -
یک رو B2 / 50×70 68 × 48 5000 3 روز کاری - -
یک رو B4 / 25×35 34 × 24 5000 7 روز کاری - -
یک رو B3 / 35×50 49 × 34 5000 7 روز کاری - -
یک رو B2 / 50×70 68 × 48 5000 7 روز کاری - -
یک رو B4 / 25×35 34 × 24 10000 5 روز کاری - -
یک رو B3 / 35×50 49 × 34 10000 5 روز کاری - -
یک رو B2 / 50×70 68 × 48 10000 5 روز کاری - -
یک رو B4 / 25×35 34 × 24 10000 10 روز کاری - -
یک رو B3 / 35×50 49 × 34 10000 10 روز کاری - -
یک رو B2 / 50×70 68 × 48 10000 10 روز کاری - -
طرف نام سایز ابعاد فایل تیراژ تحویل قیمت (ریال) راهنما سفارش
_ _ _
یک رو B4 / 25×35 34 × 24 500 3 روز کاری - -
یک رو B3 / 35×50 49 × 34 500 3 روز کاری - -
یک رو B2 / 50×70 68 × 48 500 3 روز کاری - -
یک رو B4 / 25×35 34 × 24 500 7 روز کاری - -
یک رو B3 / 35×50 49 × 34 500 7 روز کاری - -
یک رو B2 / 50×70 68 × 48 500 7 روز کاری - -
یک رو B4 / 25×35 34 × 24 1000 3 روز کاری - -
یک رو B3 / 35×50 49 × 34 1000 3 روز کاری - -
یک رو B2 / 50×70 68 × 48 1000 3 روز کاری - -
یک رو B4 / 25×35 34 × 24 1000 7 روز کاری - -
یک رو B3 / 35×50 49 × 34 1000 7 روز کاری - -
یک رو B2 / 50×70 68 × 48 1000 7 روز کاری - -
یک رو B4 / 25×35 34 × 24 2000 3 روز کاری - -
یک رو B3 / 35×50 49 × 34 2000 3 روز کاری - -
یک رو B2 / 50×70 68 × 48 2000 3 روز کاری - -
یک رو B4 / 25×35 34 × 24 2000 7 روز کاری - -
یک رو B3 / 35×50 49 × 34 2000 7 روز کاری - -
یک رو B2 / 50×70 68 × 48 2000 7 روز کاری - -
یک رو B4 / 25×35 34 × 24 3000 3 روز کاری - -
یک رو B3 / 35×50 49 × 34 3000 3 روز کاری - -
یک رو B2 / 50×70 68 × 48 3000 3 روز کاری - -
یک رو B4 / 25×35 34 × 24 3000 7 روز کاری - -
یک رو B2 / 50×70 68 × 48 3000 7 روز کاری - -
یک رو B3 / 35×50 49 × 34 3000 7 روز کاری - -
یک رو B4 / 25×35 34 × 24 4000 3 روز کاری - -
یک رو B3 / 35×50 49 × 34 4000 3 روز کاری - -
یک رو B2 / 50×70 68 × 48 4000 3 روز کاری - -
یک رو B4 / 25×35 34 × 24 4000 7 روز کاری - -
یک رو B3 / 35×50 49 × 34 4000 7 روز کاری - -
یک رو B2 / 50×70 68 × 48 4000 7 روز کاری - -
یک رو B4 / 25×35 34 × 24 5000 3 روز کاری - -
یک رو B3 / 35×50 49 × 34 5000 3 روز کاری - -
یک رو B2 / 50×70 68 × 48 5000 3 روز کاری - -
یک رو B4 / 25×35 34 × 24 5000 7 روز کاری - -
یک رو B3 / 35×50 49 × 34 5000 7 روز کاری - -
یک رو B2 / 50×70 68 × 48 5000 7 روز کاری - -
یک رو B4 / 25×35 34 × 24 10000 5 روز کاری - -
یک رو B3 / 35×50 49 × 34 10000 5 روز کاری - -
یک رو B2 / 50×70 68 × 48 10000 5 روز کاری - -
یک رو B4 / 25×35 34 × 24 10000 10 روز کاری - -
یک رو B3 / 35×50 49 × 34 10000 10 روز کاری - -
یک رو B2 / 50×70 68 × 48 10000 10 روز کاری - -
طرف نام سایز ابعاد فایل تیراژ تحویل قیمت (ریال) راهنما سفارش
_ _ _
یک رو B4 / 25×35 34 × 24 500 6 ساعته - -
یک رو B3 / 35×50 49 × 34 500 6 ساعته - -
یک رو B2 / 50×70 68 × 48 500 6 ساعته - -
یک رو B4 / 25×35 34 × 24 500 1 روز کاری - -
یک رو B3 / 35×50 49 × 34 500 1 روز کاری - -
یک رو B2 / 50×70 68 × 48 500 1 روز کاری - -
یک رو B4 / 25×35 34 × 24 500 3 روز کاری - -
یک رو B3 / 35×50 49 × 34 500 3 روز کاری - -
یک رو B2 / 50×70 68 × 48 500 3 روز کاری - -
یک رو B4 / 25×35 34 × 24 500 7 روز کاری - -
یک رو B3 / 35×50 49 × 34 500 7 روز کاری - -
یک رو B2 / 50×70 68 × 48 500 7 روز کاری - -
یک رو B4 / 25×35 34 × 24 1000 1 روز کاری - -
یک رو B3 / 35×50 49 × 34 1000 1 روز کاری - -
یک رو B2 / 50×70 68 × 48 1000 1 روز کاری - -
یک رو B4 / 25×35 34 × 24 1000 3 روز کاری - -
یک رو B3 / 35×50 49 × 34 1000 3 روز کاری - -
یک رو B2 / 50×70 68 × 48 1000 3 روز کاری - -
یک رو B4 / 25×35 34 × 24 1000 7 روز کاری - -
یک رو B3 / 35×50 49 × 34 1000 7 روز کاری - -
یک رو B2 / 50×70 68 × 48 1000 7 روز کاری - -
یک رو B4 / 25×35 34 × 24 2000 1 روز کاری - -
یک رو B3 / 35×50 49 × 34 2000 1 روز کاری - -
یک رو B2 / 50×70 68 × 48 2000 1 روز کاری - -
یک رو B4 / 25×35 34 × 24 2000 3 روز کاری - -
یک رو B3 / 35×50 49 × 34 2000 3 روز کاری - -
یک رو B2 / 50×70 68 × 48 2000 3 روز کاری - -
یک رو B4 / 25×35 34 × 24 2000 7 روز کاری - -
یک رو B3 / 35×50 49 × 34 2000 7 روز کاری - -
یک رو B2 / 50×70 68 × 48 2000 7 روز کاری - -
یک رو B4 / 25×35 34 × 24 3000 1 روز کاری - -
یک رو B3 / 35×50 49 × 34 3000 1 روز کاری - -
یک رو B2 / 50×70 68 × 48 3000 1 روز کاری - -
یک رو B4 / 25×35 34 × 24 3000 3 روز کاری - -
یک رو B3 / 35×50 49 × 34 3000 3 روز کاری - -
یک رو B2 / 50×70 68 × 48 3000 3 روز کاری - -
یک رو B4 / 25×35 34 × 24 3000 7 روز کاری - -
یک رو B3 / 35×50 49 × 34 3000 7 روز کاری - -
یک رو B2 / 50×70 68 × 48 3000 7 روز کاری - -
یک رو B4 / 25×35 34 × 24 4000 1 روز کاری - -
یک رو B3 / 35×50 49 × 34 4000 1 روز کاری - -
یک رو B2 / 50×70 68 × 48 4000 1 روز کاری - -
یک رو B4 / 25×35 34 × 24 4000 3 روز کاری - -
یک رو B3 / 35×50 49 × 34 4000 3 روز کاری - -
یک رو B2 / 50×70 68 × 48 4000 3 روز کاری - -
یک رو B4 / 25×35 34 × 24 4000 7 روز کاری - -
یک رو B3 / 35×50 49 × 34 4000 7 روز کاری - -
یک رو B2 / 50×70 68 × 48 4000 7 روز کاری - -
یک رو B4 / 25×35 34 × 24 5000 1 روز کاری - -
یک رو B3 / 35×50 49 × 34 5000 1 روز کاری - -
یک رو B2 / 50×70 68 × 48 5000 1 روز کاری - -
یک رو B4 / 25×35 34 × 24 5000 3 روز کاری - -
یک رو B3 / 35×50 49 × 34 5000 3 روز کاری - -
یک رو B2 / 50×70 68 × 48 5000 3 روز کاری - -
یک رو B4 / 25×35 34 × 24 5000 7 روز کاری - -
یک رو B3 / 35×50 49 × 34 5000 7 روز کاری - -
یک رو B2 / 50×70 68 × 48 5000 7 روز کاری - -
یک رو B4 / 25×35 34 × 24 10000 5 روز کاری - -
یک رو B3 / 35×50 49 × 34 10000 5 روز کاری - -
یک رو B2 / 50×70 68 × 48 10000 5 روز کاری - -
یک رو B4 / 25×35 34 × 24 10000 10 روز کاری - -
یک رو B3 / 35×50 49 × 34 10000 10 روز کاری - -
یک رو B2 / 50×70 68 × 48 10000 10 روز کاری - -
طرف نام سایز ابعاد فایل تیراژ تحویل قیمت (ریال) راهنما سفارش
_ _ _
یک رو B4 / 25×35 34 × 24 500 6 ساعته - -
یک رو B3 / 35×50 49 × 34 500 6 ساعته - -
یک رو B2 / 50×70 68 × 48 500 6 ساعته - -
یک رو B4 / 25×35 34 × 24 500 1 روز کاری - -
یک رو B3 / 35×50 49 × 34 500 1 روز کاری - -
یک رو B2 / 50×70 68 × 48 500 1 روز کاری - -
یک رو B4 / 25×35 34 × 24 500 3 روز کاری - -
یک رو B3 / 35×50 49 × 34 500 3 روز کاری - -
یک رو B2 / 50×70 68 × 48 500 3 روز کاری - -
یک رو B4 / 25×35 34 × 24 500 7 روز کاری - -
یک رو B3 / 35×50 49 × 34 500 7 روز کاری - -
یک رو B2 / 50×70 68 × 48 500 7 روز کاری - -
یک رو B4 / 25×35 34 × 24 1000 1 روز کاری - -
یک رو B3 / 35×50 49 × 34 1000 1 روز کاری - -
یک رو B2 / 50×70 68 × 48 1000 1 روز کاری - -
یک رو B4 / 25×35 34 × 24 1000 3 روز کاری - -
یک رو B3 / 35×50 49 × 34 1000 3 روز کاری - -
یک رو B2 / 50×70 68 × 48 1000 3 روز کاری - -
یک رو B4 / 25×35 34 × 24 1000 7 روز کاری - -
یک رو B3 / 35×50 49 × 34 1000 7 روز کاری - -
یک رو B2 / 50×70 68 × 48 1000 7 روز کاری - -
یک رو B4 / 25×35 34 × 24 2000 1 روز کاری - -
یک رو B3 / 35×50 49 × 34 2000 1 روز کاری - -
یک رو B2 / 50×70 68 × 48 2000 1 روز کاری - -
یک رو B4 / 25×35 34 × 24 2000 3 روز کاری - -
یک رو B3 / 35×50 49 × 34 2000 3 روز کاری - -
یک رو B2 / 50×70 68 × 48 2000 3 روز کاری - -
یک رو B4 / 25×35 34 × 24 2000 7 روز کاری - -
یک رو B3 / 35×50 49 × 34 2000 7 روز کاری - -
یک رو B2 / 50×70 68 × 48 2000 7 روز کاری - -
یک رو B4 / 25×35 34 × 24 3000 1 روز کاری - -
یک رو B3 / 35×50 49 × 34 3000 1 روز کاری - -
یک رو B2 / 50×70 68 × 48 3000 1 روز کاری - -
یک رو B4 / 25×35 34 × 24 3000 3 روز کاری - -
یک رو B3 / 35×50 49 × 34 3000 3 روز کاری - -
یک رو B2 / 50×70 68 × 48 3000 3 روز کاری - -
یک رو B4 / 25×35 34 × 24 3000 7 روز کاری - -
یک رو B3 / 35×50 49 × 34 3000 7 روز کاری - -
یک رو B2 / 50×70 68 × 48 3000 7 روز کاری - -
یک رو B4 / 25×35 34 × 24 4000 1 روز کاری - -
یک رو B3 / 35×50 49 × 34 4000 1 روز کاری - -
یک رو B2 / 50×70 68 × 48 4000 1 روز کاری - -
یک رو B4 / 25×35 34 × 24 4000 3 روز کاری - -
یک رو B3 / 35×50 49 × 34 4000 3 روز کاری - -
یک رو B2 / 50×70 68 × 48 4000 3 روز کاری - -
یک رو B4 / 25×35 34 × 24 4000 7 روز کاری - -
یک رو B3 / 35×50 49 × 34 4000 7 روز کاری - -
یک رو B2 / 50×70 68 × 48 4000 7 روز کاری - -
یک رو B4 / 25×35 34 × 24 5000 1 روز کاری - -
یک رو B3 / 35×50 49 × 34 5000 1 روز کاری - -
یک رو B2 / 50×70 68 × 48 5000 1 روز کاری - -
یک رو B4 / 25×35 34 × 24 5000 3 روز کاری - -
یک رو B3 / 35×50 49 × 34 5000 3 روز کاری - -
یک رو B2 / 50×70 68 × 48 5000 3 روز کاری - -
یک رو B4 / 25×35 34 × 24 5000 7 روز کاری - -
یک رو B3 / 35×50 49 × 34 5000 7 روز کاری - -
یک رو B2 / 50×70 68 × 48 5000 7 روز کاری - -
یک رو B4 / 25×35 34 × 24 10000 5 روز کاری - -
یک رو B3 / 35×50 49 × 34 10000 5 روز کاری - -
یک رو B2 / 50×70 68 × 48 10000 5 روز کاری - -
یک رو B4 / 25×35 34 × 24 10000 10 روز کاری - -
یک رو B3 / 35×50 49 × 34 10000 10 روز کاری - -
یک رو B2 / 50×70 68 × 48 10000 10 روز کاری - -
شماره تماس با مجموعه چاپ مهراد :
031 - 34151 (30 خط ویژه)