کارت ویزیت

طرف نام سایز ابعاد فایل تیراژ تحویل قیمت (ریال) راهنما سفارش
_ _ _
یک رو ویزیتی 8.5 × 4.8 1000 6 ساعته -
یک رو ویزیتی 8.5 × 4.8 1000 1 روز کاری -
یک رو ویزیتی 8.5 × 4.8 1000 3 روز کاری -
یک رو ویزیتی 8.5 × 4.8 500 6 ساعته -
یک رو ویزیتی 8.5 × 4.8 500 3 روز کاری -
یک رو ویزیتی 8.5 × 4.8 500 7 روز کاری -
دو رو ویزیتی 8.5 × 4.8 1000 6 ساعته -
دو رو ویزیتی 8.5 × 4.8 1000 1 روز کاری -
دو رو ویزیتی 8.5 × 4.8 1000 5 روز کاری -
دو رو ویزیتی 8.5 × 4.8 500 6 ساعته -
دو رو ویزیتی 8.5 × 4.8 500 3 روز کاری -
دو رو ویزیتی 8.5 × 4.8 500 7 روز کاری -
طرف نام سایز ابعاد فایل تیراژ تحویل قیمت (ریال) راهنما سفارش
_ _ _
یک رو مربع 5.7 × 5.7 1000 7 روز کاری -
دو رو مربع 5.7 × 5.7 1000 6 ساعته -
دو رو مربع 5.7 × 5.7 1000 2 روز کاری -
دو رو مربع 5.7 × 5.7 1000 5 روز کاری -
طرف نام سایز ابعاد فایل تیراژ تحویل قیمت (ریال) راهنما سفارش
_ _ _
یک رو لمینتی دورگرد 8.7 × 5.7 1000 6 ساعته -
یک رو لمینتی دورگرد 8.7 × 5.7 1000 2 روز کاری -
یک رو لمینتی دورگرد 8.7 × 5.7 1000 5 روز کاری -
دو رو لمینتی دورگرد 8.7 × 5.7 1000 6 ساعته -
دو رو لمینتی دورگرد 8.7 × 5.7 1000 2 روز کاری -
دو رو لمینتی دورگرد 8.7 × 5.7 1000 5 روز کاری -
دو رو لمینتی دورگرد 8.7 × 5.7 500 6 ساعته -
دو رو لمینتی دورگرد 8.7 × 5.7 500 3 روز کاری -
دو رو لمینتی دورگرد 8.7 × 5.7 500 7 روز کاری -
طرف نام سایز ابعاد فایل تیراژ تحویل قیمت (ریال) راهنما سفارش
_ _ _
یک رو لمینتی دور تخت 8.7 × 5.7 1000 6 ساعته -
یک رو لمینتی دور تخت 8.7 × 5.7 1000 2 روز کاری -
یک رو لمینتی دور تخت 8.7 × 5.7 1000 5 روز کاری -
دو رو لمینتی دور تخت 8.7 × 5.7 1000 6 ساعته -
دو رو لمینتی دور تخت 8.7 × 5.7 1000 2 روز کاری -
دو رو لمینتی دور تخت 8.7 × 5.7 1000 5 روز کاری -
دو رو لمینتی دور تخت 8.7 × 5.7 500 6 ساعته -
دو رو لمینتی دور تخت 8.7 × 5.7 500 3 روز کاری -
دو رو لمینتی دور تخت 8.7 × 5.7 500 7 روز کاری -
طرف نام سایز ابعاد فایل تیراژ تحویل قیمت (ریال) راهنما سفارش
_ _ _
دو رو دایره 5.7 × 5.7 1000 3 روز کاری -
دو رو دایره 5.7 × 5.7 1000 7 روز کاری -
طرف نام سایز ابعاد فایل تیراژ تحویل قیمت (ریال) راهنما سفارش
_ _ _
دو رو هشت ضلعی 5.7 × 5.7 1000 3 روز کاری -
دو رو هشت ضلعی 5.7 × 5.7 1000 7 روز کاری -
طرف نام سایز ابعاد فایل تیراژ تحویل قیمت (ریال) راهنما سفارش
_ _ _
دو رو طرح موج 9 × 6 1000 12روز کاری -
طرف نام سایز ابعاد فایل تیراژ تحویل قیمت (ریال) راهنما سفارش
_ _ _
دو رو ویزیتی 8.5 × 4.8 1000 10 روز کاری -
طرف نام سایز ابعاد فایل تیراژ تحویل قیمت (ریال) راهنما سفارش
_ _ _
یک رو ویزیتی 8.5 × 4.8 1000 12 روز کاری -
دو رو ویزیتی 8.5 × 4.8 1000 12 روز کاری -
طرف نام سایز ابعاد فایل تیراژ تحویل قیمت (ریال) راهنما سفارش
_ _ _
یک رو ویزیتی 8.5 × 4.8 1000 6 ساعته -
یک رو ویزیتی 8.5 × 4.8 1000 1 روز کاری -
یک رو ویزیتی 8.5 × 4.8 1000 5 روز کاری -
یک رو ویزیتی 8.5 × 4.8 500 6 ساعته -
یک رو ویزیتی 8.5 × 4.8 500 3 روز کاری -
یک رو ویزیتی 8.5 × 4.8 500 7 روز کاری -
دو رو ویزیتی 8.5 × 4.8 1000 6 ساعته -
دو رو ویزیتی 8.5 × 4.8 1000 1 روز کاری -
دو رو ویزیتی 8.5 × 4.8 1000 5 روز کاری -
دو رو ویزیتی 8.5 × 4.8 500 6 ساعته -
دو رو ویزیتی 8.5 × 4.8 500 3 روز کاری -
دو رو ویزیتی 8.5 × 4.8 500 7 روز کاری -
طرف نام سایز ابعاد فایل تیراژ تحویل قیمت (ریال) راهنما سفارش
_ _ _
یک رو لمینتی دورگرد 8.7 × 5.7 1000 6 ساعته -
یک رو لمینتی دورگرد 8.7 × 5.7 1000 2 روز کاری -
یک رو لمینتی دورگرد 8.7 × 5.7 1000 5 روز کاری -
دو رو لمینتی دورگرد 8.7 × 5.7 1000 6 ساعته -
دو رو لمینتی دورگرد 8.7 × 5.7 1000 2 روز کاری -
دو رو لمینتی دورگرد 8.7 × 5.7 1000 5 روز کاری -
دو رو لمینتی دورگرد 8.7 × 5.7 500 6 ساعته -
دو رو لمینتی دورگرد 8.7 × 5.7 500 3 روز کاری -
دو رو لمینتی دورگرد 8.7 × 5.7 500 7 روز کاری -
طرف نام سایز ابعاد فایل تیراژ تحویل قیمت (ریال) راهنما سفارش
_ _ _
یک رو مربع 5.7 × 5.7 1000 7 روز کاری -
دو رو مربع 5.7 × 5.7 1000 6 ساعته -
دو رو مربع 5.7 × 5.7 1000 2 روز کاری -
دو رو مربع 5.7 × 5.7 1000 5 روز کاری -
طرف نام سایز ابعاد فایل تیراژ تحویل قیمت (ریال) راهنما سفارش
_ _ _
دو رو طرح موج 9 × 6 1000 12روز کاری -
طرف نام سایز ابعاد فایل تیراژ تحویل قیمت (ریال) راهنما سفارش
_ _ _
دو رو لمینتی دورگرد 8.7 × 5.7 1000 10 روز کاری -
طرف نام سایز ابعاد فایل تیراژ تحویل قیمت (ریال) راهنما سفارش
_ _ _
یک رو لمینتی دور تخت 8.7 × 5.7 1000 6 ساعته -
یک رو لمینتی دور تخت 8.7 × 5.7 1000 2 روز کاری -
یک رو لمینتی دور تخت 8.7 × 5.7 1000 5 روز کاری -
دو رو لمینتی دور تخت 8.7 × 5.7 1000 6 ساعته -
دو رو لمینتی دور تخت 8.7 × 5.7 1000 2 روز کاری -
دو رو لمینتی دور تخت 8.7 × 5.7 1000 5 روز کاری -
دو رو لمینتی دور تخت 8.7 × 5.7 500 6 ساعته -
دو رو لمینتی دور تخت 8.7 × 5.7 500 3 روز کاری -
دو رو لمینتی دور تخت 8.7 × 5.7 500 7 روز کاری -
طرف نام سایز ابعاد فایل تیراژ تحویل قیمت (ریال) راهنما سفارش
_ _ _
دو رو دایره 5.7 × 5.7 1000 3 روز کاری -
دو رو دایره 5.7 × 5.7 1000 7 روز کاری -
طرف نام سایز ابعاد فایل تیراژ تحویل قیمت (ریال) راهنما سفارش
_ _ _
دو رو هشت ضلعی 5.7 × 5.7 1000 3 روز کاری -
دو رو هشت ضلعی 5.7 × 5.7 1000 7 روز کاری -
طرف نام سایز ابعاد فایل تیراژ تحویل قیمت (ریال) راهنما سفارش
_ _ _
دو رو ویزیتی 8.5 × 4.8 1000 12 روز کاری -
طرف نام سایز ابعاد فایل تیراژ تحویل قیمت (ریال) راهنما سفارش
_ _ _
دو رو لمینتی دورگرد 8.7 × 5.7 1000 10 روز کاری -
طرف نام سایز ابعاد فایل تیراژ تحویل قیمت (ریال) راهنما سفارش
_ _ _
یک رو ویزیتی 8.5 × 4.8 1000 10 روز کاری -
دو رو ویزیتی 8.5 × 4.8 1000 10 روز کاری -
طرف نام سایز ابعاد فایل تیراژ تحویل قیمت (ریال) راهنما سفارش
_ _ _
دو رو لمینتی دورگرد 8.7 × 5.7 1000 10 روز کاری -
طرف نام سایز ابعاد فایل تیراژ تحویل قیمت (ریال) راهنما سفارش
_ _ _
دو رو لمینتی دورگرد 8.7 × 5.7 1000 12 روز کاری -
طرف نام سایز ابعاد فایل تیراژ تحویل قیمت (ریال) راهنما سفارش
_ _ _
دو رو لمینتی دورگرد 8.7 × 5.7 1000 12 روز کاری -
طرف نام سایز ابعاد فایل تیراژ تحویل قیمت (ریال) راهنما سفارش
_ _ _
یک رو ویزیتی 8.5 × 4.8 1000 12 روز کاری -
دو رو ویزیتی 8.5 × 4.8 1000 12 روز کاری -
طرف نام سایز ابعاد فایل تیراژ تحویل قیمت (ریال) راهنما سفارش
_ _ _
یک رو ویزیتی 8.5 × 4.8 1000 4 روز کاری -
یک رو ویزیتی 8.5 × 4.8 1000 8 روز کاری -
دو رو ویزیتی 8.5 × 4.8 1000 4 روز کاری -
دو رو ویزیتی 8.5 × 4.8 1000 8 روز کاری -
طرف نام سایز ابعاد فایل تیراژ تحویل قیمت (ریال) راهنما سفارش
_ _ _
دو رو ویزیتی 8.5 × 4.8 1000 20 روز کاری -
طرف نام سایز ابعاد فایل تیراژ تحویل قیمت (ریال) راهنما سفارش
_ _ _
دو رو لمینتی دورگرد 8.7 × 5.7 1000 20 روز کاری -
طرف نام سایز ابعاد فایل تیراژ تحویل قیمت (ریال) راهنما سفارش
_ _ _
یک رو ویزیتی 8.5 × 4.8 1000 10 روز کاری -
دو رو ویزیتی 8.5 × 4.8 1000 10 روز کاری -
طرف نام سایز ابعاد فایل تیراژ تحویل قیمت (ریال) راهنما سفارش
_ _ _
دو رو لمینتی دورگرد 8.7 × 5.7 1000 12 روز کاری -
طرف نام سایز ابعاد فایل تیراژ تحویل قیمت (ریال) راهنما سفارش
_ _ _
یک رو ویزیتی 8.5 × 4.8 1000 18 روز کاری -
دو رو ویزیتی 8.5 × 4.8 1000 18 روز کاری -
طرف نام سایز ابعاد فایل تیراژ تحویل قیمت (ریال) راهنما سفارش