محصولات قالب دار

لطفا در نظر داشته باشید که نحوه محاسبه زمان تحویل برچسب دایره 2 روزه، به صورت 6 ساعته می باشد. بدین معنی که موعد مقرر ساعت 11 صبح بوده و روز پنجشنبه جزو روزهای کاری محسوب نمی گردد.

طرف نام سایز ابعاد فایل تیراژ تحویل قیمت (ریال) راهنما سفارش
_ _ _
یک رو کد C-01 6.9 × 5.4 1000 3 روز کاری -
یک رو کد C-02 6.9 × 5.4 1000 3 روز کاری -
یک رو کد C-03 6.9 × 5.4 1000 3 روز کاری -
یک رو کد C-04 7.9 × 5.4 1000 3 روز کاری -
یک رو کد C-05 7.9 × 5.4 1000 3 روز کاری -
یک رو کد C-06 7.9 × 5.4 1000 3 روز کاری -
یک رو کد C-07 5.4 × 5.4 1000 3 روز کاری -
یک رو کد C-08 7.4 × 5.4 1000 3 روز کاری -
یک رو کد C-09 7.9 × 5.4 1000 3 روز کاری -
یک رو کد C-10 7.9 × 4.4 1000 3 روز کاری -
یک رو کد C-11 7.9 × 5.4 1000 3 روز کاری -
یک رو کد C-12 7.9 × 5.4 1000 3 روز کاری -
یک رو کد C-13 7.9 × 4.9 1000 3 روز کاری -
یک رو کد C-14 7.9 × 3.9 1000 3 روز کاری -
یک رو کد C-15 7.9 × 5.4 1000 3 روز کاری -
یک رو کد C-16 7.9 × 5.4 1000 3 روز کاری -
یک رو کد C-17 7.9 × 5.4 1000 3 روز کاری -
یک رو کد C-18 7.9 × 5.4 1000 3 روز کاری -
یک رو کد C-19 7.9 × 5.4 1000 3 روز کاری -
یک رو کد C-20 7.9 × 3.9 1000 3 روز کاری -
یک رو کد C-01 6.9 × 5.4 1000 6 روز کاری -
یک رو کد C-02 6.9 × 5.4 1000 6 روز کاری -
یک رو کد C-03 6.9 × 5.4 1000 6 روز کاری -
یک رو کد C-04 7.9 × 5.4 1000 6 روز کاری -
یک رو کد C-05 7.9 × 5.4 1000 6 روز کاری -
یک رو کد C-06 7.9 × 5.4 1000 6 روز کاری -
یک رو کد C-07 5.4 × 5.4 1000 6 روز کاری -
یک رو کد C-08 7.4 × 5.4 1000 6 روز کاری -
یک رو کد C-09 7.9 × 5.4 1000 6 روز کاری -
یک رو کد C-10 7.9 × 4.4 1000 6 روز کاری -
یک رو کد C-11 7.9 × 5.4 1000 6 روز کاری -
یک رو کد C-12 7.9 × 5.4 1000 6 روز کاری -
یک رو کد C-13 7.9 × 4.9 1000 6 روز کاری -
یک رو کد C-14 7.9 × 3.9 1000 6 روز کاری -
یک رو کد C-15 7.9 × 5.4 1000 6 روز کاری -
یک رو کد C-16 7.9 × 5.4 1000 6 روز کاری -
یک رو کد C-17 7.9 × 5.4 1000 6 روز کاری -
یک رو کد C-18 7.9 × 5.4 1000 6 روز کاری -
یک رو کد C-19 7.9 × 5.4 1000 6 روز کاری -
یک رو کد C-20 7.9 × 3.9 1000 6 روز کاری -
یک رو کد C-01 6.9 × 5.4 1000 10 روز کاری -
یک رو کد C-02 6.9 × 5.4 1000 10 روز کاری -
یک رو کد C-03 6.9 × 5.4 1000 10 روز کاری -
یک رو کد C-04 7.9 × 5.4 1000 10 روز کاری -
یک رو کد C-05 7.9 × 5.4 1000 10 روز کاری -
یک رو کد C-06 7.9 × 5.4 1000 10 روز کاری -
یک رو کد C-07 5.4 × 5.4 1000 10 روز کاری -
یک رو کد C-08 7.4 × 5.4 1000 10 روز کاری -
یک رو کد C-09 7.9 × 5.4 1000 10 روز کاری -
یک رو کد C-10 7.9 × 4.4 1000 10 روز کاری -
یک رو کد C-11 7.9 × 5.4 1000 10 روز کاری -
یک رو کد C-12 7.9 × 5.4 1000 10 روز کاری -
یک رو کد C-13 7.9 × 4.9 1000 10 روز کاری -
یک رو کد C-14 7.9 × 3.9 1000 10 روز کاری -
یک رو کد C-15 7.9 × 5.4 1000 10 روز کاری -
یک رو کد C-16 7.9 × 5.4 1000 10 روز کاری -
یک رو کد C-17 7.9 × 5.4 1000 10 روز کاری -
یک رو کد C-18 7.9 × 5.4 1000 10 روز کاری -
یک رو کد C-19 7.9 × 5.4 1000 10 روز کاری -
یک رو کد C-20 7.9 × 3.9 1000 10 روز کاری -
دو رو کد C-01 6.9 × 5.4 1000 3 روز کاری -
دو رو کد C-02 6.9 × 5.4 1000 3 روز کاری -
دو رو کد C-03 6.9 × 5.4 1000 3 روز کاری -
دو رو کد C-04 7.9 × 5.4 1000 3 روز کاری -
دو رو کد C-05 7.9 × 5.4 1000 3 روز کاری -
دو رو کد C-06 7.9 × 5.4 1000 3 روز کاری -
دو رو کد C-07 5.4 × 5.4 1000 3 روز کاری -
دو رو کد C-08 7.4 × 5.4 1000 3 روز کاری -
دو رو کد C-09 7.9 × 5.4 1000 3 روز کاری -
دو رو کد C-10 7.9 × 4.4 1000 3 روز کاری -
دو رو کد C-11 7.9 × 5.4 1000 3 روز کاری -
دو رو کد C-12 7.9 × 5.4 1000 3 روز کاری -
دو رو کد C-13 7.9 × 4.9 1000 3 روز کاری -
دو رو کد C-14 7.9 × 3.9 1000 3 روز کاری -
دو رو کد C-15 7.9 × 5.4 1000 3 روز کاری -
دو رو کد C-16 7.9 × 5.4 1000 3 روز کاری -
دو رو کد C-17 7.9 × 5.4 1000 3 روز کاری -
دو رو کد C-18 7.9 × 5.4 1000 3 روز کاری -
دو رو کد C-19 7.9 × 5.4 1000 3 روز کاری -
دو رو کد C-20 7.9 × 3.9 1000 3 روز کاری -
دو رو کد C-01 6.9 × 5.4 1000 6 روز کاری -
دو رو کد C-02 6.9 × 5.4 1000 6 روز کاری -
دو رو کد C-03 6.9 × 5.4 1000 6 روز کاری -
دو رو کد C-04 7.9 × 5.4 1000 6 روز کاری -
دو رو کد C-05 7.9 × 5.4 1000 6 روز کاری -
دو رو کد C-06 7.9 × 5.4 1000 6 روز کاری -
دو رو کد C-07 5.4 × 5.4 1000 6 روز کاری -
دو رو کد C-08 7.4 × 5.4 1000 6 روز کاری -
دو رو کد C-09 7.9 × 5.4 1000 6 روز کاری -
دو رو کد C-10 7.9 × 4.4 1000 6 روز کاری -
دو رو کد C-11 7.9 × 5.4 1000 6 روز کاری -
دو رو کد C-12 7.9 × 5.4 1000 6 روز کاری -
دو رو کد C-13 7.9 × 4.9 1000 6 روز کاری -
دو رو کد C-14 7.9 × 3.9 1000 6 روز کاری -
دو رو کد C-15 7.9 × 5.4 1000 6 روز کاری -
دو رو کد C-16 7.9 × 5.4 1000 6 روز کاری -
دو رو کد C-17 7.9 × 5.4 1000 6 روز کاری -
دو رو کد C-18 7.9 × 5.4 1000 6 روز کاری -
دو رو کد C-19 7.9 × 5.4 1000 6 روز کاری -
دو رو کد C-20 7.9 × 3.9 1000 6 روز کاری -
دو رو کد C-01 6.9 × 5.4 1000 10 روز کاری -
دو رو کد C-02 6.9 × 5.4 1000 10 روز کاری -
دو رو کد C-03 6.9 × 5.4 1000 10 روز کاری -
دو رو کد C-04 7.9 × 5.4 1000 10 روز کاری -
دو رو کد C-05 7.9 × 5.4 1000 10 روز کاری -
دو رو کد C-06 7.9 × 5.4 1000 10 روز کاری -
دو رو کد C-07 5.4 × 5.4 1000 10 روز کاری -
دو رو کد C-08 7.4 × 5.4 1000 10 روز کاری -
دو رو کد C-09 7.9 × 5.4 1000 10 روز کاری -
دو رو کد C-10 7.9 × 4.4 1000 10 روز کاری -
دو رو کد C-11 7.9 × 5.4 1000 10 روز کاری -
دو رو کد C-12 7.9 × 5.4 1000 10 روز کاری -
دو رو کد C-13 7.9 × 4.9 1000 10 روز کاری -
دو رو کد C-14 7.9 × 3.9 1000 10 روز کاری -
دو رو کد C-15 7.9 × 5.4 1000 10 روز کاری -
دو رو کد C-16 7.9 × 5.4 1000 10 روز کاری -
دو رو کد C-17 7.9 × 5.4 1000 10 روز کاری -
دو رو کد C-18 7.9 × 5.4 1000 10 روز کاری -
دو رو کد C-19 7.9 × 5.4 1000 10 روز کاری -
دو رو کد C-20 7.9 × 3.9 1000 10 روز کاری -
طرف نام سایز ابعاد فایل تیراژ تحویل قیمت (ریال) راهنما سفارش
_ _ _
یک رو کد C-01 6.9 × 5.4 1000 3 روز کاری -
یک رو کد C-02 6.9 × 5.4 1000 3 روز کاری -
یک رو کد C-03 6.9 × 5.4 1000 3 روز کاری -
یک رو کد C-04 7.9 × 5.4 1000 3 روز کاری -
یک رو کد C-05 7.9 × 5.4 1000 3 روز کاری -
یک رو کد C-06 7.9 × 5.4 1000 3 روز کاری -
یک رو کد C-07 5.4 × 5.4 1000 3 روز کاری -
یک رو کد C-08 7.4 × 5.4 1000 3 روز کاری -
یک رو کد C-09 7.9 × 5.4 1000 3 روز کاری -
یک رو کد C-10 7.9 × 4.4 1000 3 روز کاری -
یک رو کد C-11 7.9 × 5.4