برچسب

برای تولید برچسب در فرم عمومی، از کاغذ برچسب استاندارد موجود در بازار استفاده شده، و ضمانتی برای میزان چسبندگی آن روی همه انواع سطوح وجود ندارد.

طرف نام سایز ابعاد فایل تیراژ تحویل قیمت (ریال) راهنما سفارش
_ _ _
یک رو ویزیتی 8.5 × 4.8 1000 6 ساعته -
یک رو ویزیتی 8.5 × 4.8 1000 2 روز کاری -
یک رو ویزیتی 8.5 × 4.8 1000 5 روز کاری -
طرف نام سایز ابعاد فایل تیراژ تحویل قیمت (ریال) راهنما سفارش
_ _ _
یک رو دایره قطر 2 2.3 × 2.3 1000 2 روز کاری -
یک رو دایره قطر 2.5 2.8 × 2.8 1000 2 روز کاری -
یک رو دایره قطر 3 3.3 × 3.3 1000 2 روز کاری -
یک رو دایره قطر 3.5 3.8 × 3.8 1000 2 روز کاری -
یک رو دایره قطر 4 4.3 × 4.3 1000 2 روز کاری -
یک رو دایره قطر 4.5 4.8 × 4.8 1000 2 روز کاری -
یک رو دایره قطر 5 5.3 × 5.3 1000 2 روز کاری -
یک رو دایره قطر 5.5 5.8 × 5.8 1000 2 روز کاری -
یک رو دایره قطر 6 6.3 × 6.3 1000 2 روز کاری -
یک رو دایره قطر 6.5 6.8 × 6.8 1000 2 روز کاری -
یک رو دایره قطر 7 7.3 × 7.3 1000 2 روز کاری -
یک رو دایره قطر 7.5 7.8 × 7.8 1000 2 روز کاری -
یک رو دایره قطر 8 8.3 × 8.3 1000 2 روز کاری -
یک رو دایره قطر 8.5 8.8 × 8.8 1000 2 روز کاری -
یک رو دایره قطر 9 9.3 × 9.3 1000 2 روز کاری -
یک رو دایره قطر 9.5 9.8 × 9.8 1000 2 روز کاری -
یک رو دایره قطر 10 10.3 × 10.3 1000 2 روز کاری -
یک رو دایره قطر 10.5 10.8 × 10.8 1000 2 روز کاری -
یک رو دایره قطر 11 11.3 × 11.3 1000 2 روز کاری -
یک رو دایره قطر 11.5 11.8 × 11.8 1000 2 روز کاری -
یک رو دایره قطر 12 12.3 × 12.3 1000 2 روز کاری -
یک رو دایره قطر 12.5 12.8 × 12.8 1000 2 روز کاری -
یک رو دایره قطر 13 13.3 × 13.3 1000 2 روز کاری -
یک رو دایره قطر 13.5 13.8 × 13.8 1000 2 روز کاری -
یک رو دایره قطر 14 14.3 × 14.3 1000 2 روز کاری -
یک رو دایره قطر 14.5 14.8 × 14.8 1000 2 روز کاری -
یک رو دایره قطر 15 15.3 × 15.3 1000 2 روز کاری -
یک رو دایره قطر 16 16.3 × 16.3 1000 2 روز کاری -
یک رو دایره قطر 17 17.3 × 17.3 1000 2 روز کاری -
یک رو دایره قطر 18 18.3 × 18.3 1000 2 روز کاری -
یک رو دایره قطر 19 19.3 × 19.3 1000 2 روز کاری -
یک رو دایره قطر 20 20.3 × 20.3 1000 2 روز کاری -
یک رو دایره قطر 2 2.3 × 2.3 1000 5 روز کاری -
یک رو دایره قطر 2.5 2.8 × 2.8 1000 5 روز کاری -
یک رو دایره قطر 3 3.3 × 3.3 1000 5 روز کاری -
یک رو دایره قطر 3.5 3.8 × 3.8 1000 5 روز کاری -
یک رو دایره قطر 4 4.3 × 4.3 1000 5 روز کاری -
یک رو دایره قطر 4.5 4.8 × 4.8 1000 5 روز کاری -
یک رو دایره قطر 5 5.3 × 5.3 1000 5 روز کاری -
یک رو دایره قطر 5.5 5.8 × 5.8 1000 5 روز کاری -
یک رو دایره قطر 6 6.3 × 6.3 1000 5 روز کاری -
یک رو دایره قطر 6.5 6.8 × 6.8 1000 5 روز کاری -
یک رو دایره قطر 7 7.3 × 7.3 1000 5 روز کاری -
یک رو دایره قطر 7.5 7.8 × 7.8 1000 5 روز کاری -
یک رو دایره قطر 8 8.3 × 8.3 1000 5 روز کاری -
یک رو دایره قطر 8.5 8.8 × 8.8 1000 5 روز کاری -
یک رو دایره قطر 9 9.3 × 9.3 1000 5 روز کاری -
یک رو دایره قطر 9.5 9.8 × 9.8 1000 5 روز کاری -
یک رو دایره قطر 10 10.3 × 10.3 1000 5 روز کاری -
یک رو دایره قطر 10.5 10.8 × 10.8 1000 5 روز کاری -
یک رو دایره قطر 11 11.3 × 11.3 1000 5 روز کاری -
یک رو دایره قطر 11.5 11.8 × 11.8 1000 5 روز کاری -
یک رو دایره قطر 12 12.3 × 12.3 1000 5 روز کاری -
یک رو دایره قطر 12.5 12.8 × 12.8 1000 5 روز کاری -
یک رو دایره قطر 13 13.3 × 13.3 1000 5 روز کاری -
یک رو دایره قطر 13.5 13.8 × 13.8 1000 5 روز کاری -
یک رو دایره قطر 14 14.3 × 14.3 1000 5 روز کاری -
یک رو دایره قطر 14.5 14.8 × 14.8 1000 5 روز کاری -
یک رو دایره قطر 15 15.3 × 15.3 1000 5 روز کاری -
یک رو دایره قطر 16 16.3 × 16.3 1000 5 روز کاری -
یک رو دایره قطر 17 17.3 × 17.3 1000 5 روز کاری -
یک رو دایره قطر 18 18.3 × 18.3 1000 5 روز کاری -
یک رو دایره قطر 19 19.3 × 19.3 1000 5 روز کاری -
یک رو دایره قطر 20 20.3 × 20.3 1000 5 روز کاری -
یک رو دایره قطر 2 2.3 × 2.3 1000 8 روز کاری -
یک رو دایره قطر 2.5 2.8 × 2.8 1000 8 روز کاری -
یک رو دایره قطر 3 3.3 × 3.3 1000 8 روز کاری -
یک رو دایره قطر 3.5 3.8 × 3.8 1000 8 روز کاری -
یک رو دایره قطر 4 4.3 × 4.3 1000 8 روز کاری -
یک رو دایره قطر 4.5 4.8 × 4.8 1000 8 روز کاری -
یک رو دایره قطر 5 5.3 × 5.3 1000 8 روز کاری -
یک رو دایره قطر 5.5 5.8 × 5.8 1000 8 روز کاری -
یک رو دایره قطر 6 6.3 × 6.3 1000 8 روز کاری -
یک رو دایره قطر 6.5 6.8 × 6.8 1000 8 روز کاری -
یک رو دایره قطر 7 7.3 × 7.3 1000 8 روز کاری -
یک رو دایره قطر 7.5 7.8 × 7.8 1000 8 روز کاری -
یک رو دایره قطر 8 8.3 × 8.3 1000 8 روز کاری -
یک رو دایره قطر 8.5 8.8 × 8.8 1000 8 روز کاری -
یک رو دایره قطر 9 9.3 × 9.3 1000 8 روز کاری -
یک رو دایره قطر 9.5 9.8 × 9.8 1000 8 روز کاری -
یک رو دایره قطر 10 10.3 × 10.3 1000 8 روز کاری -
یک رو دایره قطر 10.5 10.8 × 10.8 1000 8 روز کاری -
یک رو دایره قطر 11 11.3 × 11.3 1000 8 روز کاری -
یک رو دایره قطر 11.5 11.8 × 11.8 1000 8 روز کاری -
یک رو دایره قطر 12 12.3 × 12.3 1000 8 روز کاری -
یک رو دایره قطر 12.5 12.8 × 12.8 1000 8 روز کاری -
یک رو دایره قطر 13 13.3 × 13.3 1000 8 روز کاری -
یک رو دایره قطر 13.5 13.8 × 13.8 1000 8 روز کاری -
یک رو دایره قطر 14 14.3 × 14.3 1000 8 روز کاری -
یک رو دایره قطر 14.5 14.8 × 14.8 1000 8 روز کاری -
یک رو دایره قطر 15 15.3 × 15.3 1000 8 روز کاری -
یک رو دایره قطر 16 16.3 × 16.3 1000 8 روز کاری -
یک رو دایره قطر 17 17.3 × 17.3 1000 8 روز کاری -
یک رو دایره قطر 18 18.3 × 18.3 1000 8 روز کاری -
یک رو دایره قطر 19 19.3 × 19.3 1000 8 روز کاری -
یک رو دایره قطر 20 20.3 × 20.3 1000 8 روز کاری -
طرف نام سایز ابعاد فایل تیراژ تحویل قیمت (ریال) راهنما سفارش
_ _ _
یک رو کد O-01 2.5 × 4.3 1000 2 روز کاری -
یک رو کد O-02 2.8 × 4.8 1000 2 روز کاری -
یک رو کد O-03 3.1 × 5.3 1000 2 روز کاری -
یک رو کد O-04 3.4 × 5.8 1000 2 روز کاری -
یک رو کد O-05 3.6 × 6.3 1000 2 روز کاری -
یک رو کد O-06 3.9 × 6.8 1000 2 روز کاری -
یک رو کد O-07 4.2 × 7.3 1000 2 روز کاری -
یک رو کد O-08 4.5 × 7.8 1000 2 روز کاری -
یک رو کد O-09 4.8 × 8.3 1000 2 روز کاری -
یک رو کد O-10 5.1 × 8.8 1000 2 روز کاری -
یک رو کد O-11 5.4 × 9.3 1000 2 روز کاری -
یک رو کد O-12 5.8 × 10.3 1000 2 روز کاری -
یک رو کد O-13 6.3 × 11.3 1000 2 روز کاری -
یک رو کد O-14 6.9 × 12.3 1000 2 روز کاری -
یک رو کد O-15 7.5 × 13.3 1000 2 روز کاری -
یک رو کد O-16 8 × 14.3 1000 2 روز کاری -
یک رو کد O-17 8.6 × 15.3 1000 2 روز کاری -
یک رو کد O-18 9.1 × 16.3 1000 2 روز کاری -
یک رو کد O-19 9.6 × 17.3 1000 2 روز کاری -
یک رو کد O-20 10.2 × 18.3 1000 2 روز کاری -
یک رو کد O-21 10.8 × 19.3 1000 2 روز کاری -
یک رو کد O-22 11.3 × 20.3 1000 2 روز کاری -
یک رو کد O-01 2.5 × 4.3 1000 5 روز کاری -
یک رو کد O-02 2.8 × 4.8 1000 5 روز کاری -
یک رو کد O-03 3.1 × 5.3 1000 5 روز کاری -
یک رو کد O-04 3.4 × 5.8 1000 5 روز کاری -
یک رو کد O-05 3.6 × 6.3 1000 5 روز کاری -
یک رو کد O-06 3.9 × 6.8 1000 5 روز کاری -
یک رو کد O-07 4.2 × 7.3 1000 5 روز کاری -
یک رو کد O-08 4.5 × 7.8 1000 5 روز کاری -
یک رو کد O-09 4.8 × 8.3 1000 5 روز کاری -
یک رو کد O-10 5.1 × 8.8 1000 5 روز کاری -
یک رو کد O-11 5.4 × 9.3 1000 5 روز کاری -
یک رو کد O-12 5.8 × 10.3 1000 5 روز کاری -
یک رو کد O-13 6.3 × 11.3 1000 5 روز کاری -
یک رو کد O-14 6.9 × 12.3 1000 5 روز کاری -
یک رو کد O-15 7.5 × 13.3 1000 5 روز کاری -
یک رو کد O-16 8 × 14.3 1000 5 روز کاری -
یک رو کد O-17 8.6 × 15.3 1000 5 روز کاری -
یک رو کد O-18 9.1 × 16.3 1000 5 روز کاری -
یک رو کد O-19 9.6 × 17.3 1000 5 روز کاری -
یک رو کد O-20 10.2 × 18.3 1000 5 روز کاری -
یک رو کد O-21 10.8 × 19.3 1000 5 روز کاری -
یک رو کد O-22 11.3 × 20.3 1000 5 روز کاری -
یک رو کد O-01 2.5 × 4.3 1000 8 روز کاری -
یک رو کد O-02 2.8 × 4.8 1000 8 روز کاری -
یک رو کد O-03 3.1 × 5.3 1000 8 روز کاری -
یک رو کد O-04 3.4 × 5.8 1000 8 روز کاری -
یک رو کد O-05 3.6 × 6.3 1000 8 روز کاری -
یک رو کد O-06 3.9 × 6.8 1000 8 روز کاری -
یک رو کد O-07 4.2 × 7.3 1000 8 روز کاری -
یک رو کد O-08 4.5 × 7.8 1000 8 روز کاری -
یک رو کد O-09 4.8 × 8.3 1000 8 روز کاری -
یک رو کد O-10 5.1 × 8.8 1000 8 روز کاری -
یک رو کد O-11 5.4 × 9.3 1000 8 روز کاری -
یک رو کد O-12 5.8 × 10.3 1000 8 روز کاری -
یک رو کد O-13 6.3 × 11.3 1000 8 روز کاری -
یک رو کد O-14 6.9 × 12.3 1000 8 روز کاری -
یک رو کد O-15 7.5 × 13.3 1000 8 روز کاری -
یک رو کد O-16 8 × 14.3 1000 8 روز کاری -
یک رو کد O-17 8.6 × 15.3 1000 8 روز کاری -
یک رو کد O-18 9.1 × 16.3 1000 8 روز کاری -
یک رو کد O-19 9.6 × 17.3 1000 8 روز کاری -
یک رو کد O-20 10.2 × 18.3 1000 8 روز کاری -
یک رو کد O-21 10.8 × 19.3 1000 8 روز کاری -
یک رو کد O-22 11.3 × 20.3 1000 8 روز کاری -