ست اداری

طرف نام سایز ابعاد فایل تیراژ تحویل قیمت (ریال) راهنما سفارش
_ _ _
یک رو 1000 تراکت آ4 معمولی + 1000 پاکت نامه کیفی 42 × 29 1000 7 روز کاری -
یک رو 1000 تراکت آ4 معمولی + 1000 پاکت نامه کیسه ای 42 × 29 1000 7 روز کاری -
یک رو 1000 سربرگ آ4 واقعی + 1000 پاکت نامه کیفی 43.2 × 29.9 1000 7 روز کاری -
یک رو 1000 سربرگ آ4 واقعی + 1000 پاکت نامه کیسه ای 43.2 × 29.9 1000 7 روز کاری -
یک رو 1000سربرگ آ4 +2000سربرگ آ5 +1000پاکت نامه کیفی 64.4 × 29.9 1000 7 روز کاری -
یک رو 1000سربرگ آ4 +2000سربرگ آ5 +1000پاکت نامه کیسه ای 64.4 × 29.9 1000 7 روز کاری -
یک رو 1000سربرگ آ4 + 1000پاکت نامه +1000پاکت آ4 (کیفی) 60.9 × 49 1000 7 روز کاری -
یک رو 1000سربرگ آ4 +1000پاکت نامه +1000پاکت آ4 (کیسه ای) 62.9 × 46 1000 7 روز کاری -
طرف نام سایز ابعاد فایل تیراژ تحویل قیمت (ریال) راهنما سفارش
_ _ _
یک رو 1000 تراکت آ4 معمولی + 1000 پاکت نامه کیفی 42 × 29 1000 7 روز کاری -
یک رو 1000 تراکت آ4 معمولی + 1000 پاکت نامه کیسه ای 42 × 29 1000 7 روز کاری -
یک رو 1000 سربرگ آ4 واقعی + 1000 پاکت نامه کیفی 43.2 × 29.9 1000 7 روز کاری -
یک رو 1000 سربرگ آ4 واقعی + 1000 پاکت نامه کیسه ای 43.2 × 29.9 1000 7 روز کاری -
یک رو 1000سربرگ آ4 +2000سربرگ آ5 +1000پاکت نامه کیسه ای 64.4 × 29.9 1000 7 روز کاری -
یک رو 1000سربرگ آ4 +2000سربرگ آ5 +1000پاکت نامه کیفی 64.4 × 29.9 1000 7 روز کاری -
یک رو 1000سربرگ آ4 + 1000پاکت نامه +1000پاکت آ4 (کیفی) 60.9 × 49 1000 7 روز کاری -
یک رو 1000سربرگ آ4 +1000پاکت نامه +1000پاکت آ4 (کیسه ای) 62.9 × 46 1000 7 روز کاری -
طرف نام سایز ابعاد فایل تیراژ تحویل قیمت (ریال) راهنما سفارش
_ _ _
یک رو 1000 سربرگ آ4 واقعی + 1000 پاکت نامه کیفی 43.2 × 29.9 1000 7 روز کاری -
یک رو 1000 سربرگ آ4 واقعی + 1000 پاکت نامه کیسه ای 43.2 × 29.9 1000 7 روز کاری -
یک رو 1000سربرگ آ4 +2000سربرگ آ5 +1000پاکت نامه کیسه ای 64.4 × 29.9 1000 7 روز کاری -
یک رو 1000سربرگ آ4 +2000سربرگ آ5 +1000پاکت نامه کیفی 64.4 × 29.9 1000 7 روز کاری -
یک رو 1000سربرگ آ4 + 1000پاکت نامه +1000پاکت آ4 (کیفی) 60.9 × 49 1000 7 روز کاری -
یک رو 1000سربرگ آ4 +1000پاکت نامه +1000پاکت آ4 (کیسه ای) 62.9 × 46 1000 7 روز کاری -
طرف نام سایز ابعاد فایل تیراژ تحویل قیمت (ریال) راهنما سفارش
_ _ _
یک رو 1000 سربرگ آ4 واقعی + 1000 پاکت نامه کیفی 43.2 × 29.9 1000 7 روز کاری -
یک رو 1000 سربرگ آ4 واقعی + 1000 پاکت نامه کیسه ای 43.2 × 29.9 1000 7 روز کاری -
یک رو 1000سربرگ آ4 +2000سربرگ آ5 +1000پاکت نامه کیسه ای 64.4 × 29.9 1000 7 روز کاری -
یک رو 1000سربرگ آ4 +2000سربرگ آ5 +1000پاکت نامه کیفی 64.4 × 29.9 1000 7 روز کاری -
یک رو 1000سربرگ آ4 + 1000پاکت نامه +1000پاکت آ4 (کیفی) 60.9 × 49 1000 7 روز کاری -
یک رو 1000سربرگ آ4 +1000پاکت نامه +1000پاکت آ4 (کیسه ای) 62.9 × 46 1000 7 روز کاری -
شماره تماس با مجموعه چاپ مهراد :
031 - 34151 (30 خط ویژه)