بزرگترین کارخانه چاپ فرم های عمومی و اختصاصی تبلیغاتی و اداری در مرکز و جنوب کشور

طرف نام سایز ابعاد فایل تیراژ تحویل قیمت (ریال) راهنما سفارش
_ _ _
یک رو فولدر A4 / طرح 1 47.5 × 33.8 500 5 روز کاری -
یک رو فولدر A4 / طرح 1 47.5 × 33.8 1000 5 روز کاری -
دو رو فولدر A4 / طرح 1 47.5 × 33.8 500 5 روز کاری -
دو رو فولدر A4 / طرح 1 47.5 × 33.8 1000 5 روز کاری -
طرف نام سایز ابعاد فایل تیراژ تحویل قیمت (ریال) راهنما سفارش
_ _ _
یک رو فولدر A4 / طرح 1 47.5 × 33.8 500 5 روز کاری -
یک رو فولدر A4 / طرح 1 47.5 × 33.8 1000 5 روز کاری -
دو رو فولدر A4 / طرح 1 47.5 × 33.8 500 5 روز کاری -
دو رو فولدر A4 / طرح 1 47.5 × 33.8 1000 5 روز کاری -
طرف نام سایز ابعاد فایل تیراژ تحویل قیمت (ریال) راهنما سفارش
_ _ _
یک رو پاکت CD / طرح 1 28.8 × 17 1000 10 روز کاری -
طرف نام سایز ابعاد فایل تیراژ تحویل قیمت (ریال) راهنما سفارش
_ _ _
یک رو پاکت CD / طرح 1 28.8 × 17 1000 10 روز کاری -
طرف نام سایز ابعاد فایل تیراژ تحویل قیمت (ریال) راهنما سفارش
_ _ _
یک رو پاکت CD / طرح 2 37.4 × 16.5 1000 10 روز کاری -
طرف نام سایز ابعاد فایل تیراژ تحویل قیمت (ریال) راهنما سفارش
_ _ _
یک رو پاکت CD / طرح 2 37.4 × 16.5 1000 10 روز کاری -
طرف نام سایز ابعاد فایل تیراژ تحویل قیمت (ریال) راهنما سفارش
_ _ _
یک رو پاکت CD / طرح 3 33.6 × 18.5 1000 7 روز کاری -
طرف نام سایز ابعاد فایل تیراژ تحویل قیمت (ریال) راهنما سفارش
_ _ _
یک رو پاکت CD / طرح 3 33.6 × 18.5 1000 7 روز کاری -
طرف نام سایز ابعاد فایل تیراژ تحویل قیمت (ریال) راهنما سفارش
_ _ _
یک رو لیبل سی دی 13 × 13 1000 5 روز کاری -
طرف نام سایز ابعاد فایل تیراژ تحویل قیمت (ریال) راهنما سفارش
_ _ _
یک رو لیبل سی دی 13 × 13 1000 7 روز کاری -
طرف نام سایز ابعاد فایل تیراژ تحویل قیمت (ریال) راهنما سفارش
_ _ _
یک رو لیوان 200 سی سی 24 × 11.5 1000 10 روز کاری -
یک رو لیوان 200 سی سی 24 × 11.5 5000 10 روز کاری -
طرف نام سایز ابعاد فایل تیراژ تحویل قیمت (ریال) راهنما سفارش
_ _ _
یک رو لیوان 360 سی سی 24.5 × 13.5 1000 10 روز کاری -