فاکتور

طرف نام سایز ابعاد فایل تیراژ تحویل قیمت (ریال) راهنما سفارش
_ _ _
یک رو A5 20.5 × 14.5 1000 10 روز کاری -
یک رو B5 24 × 17 1000 10 روز کاری -
یک رو A4 29 × 20.5 1000 10 روز کاری -
یک رو B4 34 × 24 1000 10 روز کاری -
یک رو A3 40 × 29 1000 10 روز کاری -
یک رو B3 48 × 34 1000 10 روز کاری -
یک رو A5 20.5 × 14.5 1000 6 روز کاری -
یک رو B5 24 × 17 1000 6 روز کاری -
یک رو A4 29 × 20.5 1000 6 روز کاری -
یک رو B4 34 × 24 1000 6 روز کاری -
یک رو A3 40 × 29 1000 6 روز کاری -
یک رو B3 48 × 34 1000 6 روز کاری -
یک رو A6 14.5 × 10 2000 10 روز کاری -
یک رو B6 17 × 12 2000 10 روز کاری -
یک رو A5 20.5 × 14.5 2000 10 روز کاری -
یک رو B5 24 × 17 2000 10 روز کاری -
یک رو A4 29 × 20.5 2000 10 روز کاری -
یک رو B4 34 × 24 2000 10 روز کاری -
یک رو A3 40 × 29 2000 10 روز کاری -
یک رو B3 48 × 34 2000 10 روز کاری -
یک رو A6 14.5 × 10 2000 6 روز کاری -
یک رو B6 17 × 12 2000 6 روز کاری -
یک رو A5 20.5 × 14.5 2000 6 روز کاری -
یک رو B5 24 × 17 2000 6 روز کاری -
یک رو A4 29 × 20.5 2000 6 روز کاری -
یک رو B4 34 × 24 2000 6 روز کاری -
یک رو A3 40 × 29 2000 6 روز کاری -
یک رو B3 48 × 34 2000 6 روز کاری -
یک رو A6 14.5 × 10 5000 12 روز کاری -
یک رو B6 17 × 12 5000 12 روز کاری -
یک رو A5 20.5 × 14.5 5000 12 روز کاری -
یک رو B5 24 × 17 5000 12 روز کاری -
یک رو A4 29 × 20.5 5000 12 روز کاری -
یک رو B4 34 × 24 5000 12 روز کاری -
یک رو A3 40 × 29 5000 12 روز کاری -
یک رو B3 48 × 34 5000 12 روز کاری -
یک رو A6 14.5 × 10 5000 8 روز کاری -
یک رو B6 17 × 12 5000 8 روز کاری -
یک رو A5 20.5 × 14.5 5000 8 روز کاری -
یک رو B5 24 × 17 5000 8 روز کاری -
یک رو A4 29 × 20.5 5000 8 روز کاری -
یک رو B4 34 × 24 5000 8 روز کاری -
یک رو A3 40 × 29 5000 8 روز کاری -
یک رو B3 48 × 34 5000 8 روز کاری -
طرف نام سایز ابعاد فایل تیراژ تحویل قیمت (ریال) راهنما سفارش
_ _ _
یک رو A5 20.5 × 14.5 1000 12 روز کاری -
یک رو B5 24 × 17 1000 12 روز کاری -
یک رو A4 29 × 20.5 1000 12 روز کاری -
یک رو B4 34 × 24 1000 12 روز کاری -
یک رو A3 40 × 29 1000 12 روز کاری -
یک رو B3 48 × 34 1000 12 روز کاری -
یک رو A5 20.5 × 14.5 1000 7 روز کاری -
یک رو B5 24 × 17 1000 7 روز کاری -
یک رو A4 29 × 20.5 1000 7 روز کاری -
یک رو B4 34 × 24 1000 7 روز کاری -
یک رو A3 40 × 29 1000 7 روز کاری -
یک رو B3 48 × 34 1000 7 روز کاری -
یک رو A6 14.5 × 10 2000 12 روز کاری -
یک رو B6 17 × 12 2000 12 روز کاری -
یک رو A5 20.5 × 14.5 2000 12 روز کاری -
یک رو B5 24 × 17 2000 12 روز کاری -
یک رو A4 29 × 20.5 2000 12 روز کاری -
یک رو B4 34 × 24 2000 12 روز کاری -
یک رو A3 40 × 29 2000 12 روز کاری -
یک رو B3 48 × 34 2000 12 روز کاری -
یک رو A5 20.5 × 14.5 2000 7 روز کاری -
یک رو B5 24 × 17 2000 7 روز کاری -
یک رو A4 29 × 20.5 2000 7 روز کاری -
یک رو B4 34 × 24 2000 7 روز کاری -
یک رو A3 40 × 29 2000 7 روز کاری -
یک رو B3 48 × 34 2000 7 روز کاری -
یک رو A6 14.5 × 10 5000 15 روز کاری -
یک رو B6 17 × 12 5000 15 روز کاری -
یک رو A5 20.5 × 14.5 5000 15 روز کاری -
یک رو B5 24 × 17 5000 15 روز کاری -
یک رو A4 29 × 20.5 5000 15 روز کاری -
یک رو B4 34 × 24 5000 15 روز کاری -
یک رو A3 40 × 29 5000 15 روز کاری -
یک رو B3 48 × 34 5000 15 روز کاری -
یک رو A5 20.5 × 14.5 5000 10 روز کاری -
یک رو B5 24 × 17 5000 10 روز کاری -
یک رو A4 29 × 20.5 5000 10 روز کاری -
یک رو B4 34 × 24 5000 10 روز کاری -
یک رو A3 40 × 29 5000 10 روز کاری -
یک رو B3 48 × 34 5000 10 روز کاری -
طرف نام سایز ابعاد فایل تیراژ تحویل قیمت (ریال) راهنما سفارش
_ _ _
یک رو A5 20.5 × 14.5 1000 10 روز کاری -
یک رو B5 24 × 17 1000 10 روز کاری -
یک رو A4 29 × 20.5 1000 10 روز کاری -
یک رو B4 34 × 24 1000 10 روز کاری -
یک رو A3 40 × 29 1000 10 روز کاری -
یک رو B3 48 × 34 1000 10 روز کاری -
یک رو A5 20.5 × 14.5 1000 6 روز کاری -
یک رو B5 24 × 17 1000 6 روز کاری -
یک رو A4 29 × 20.5 1000 6 روز کاری -
یک رو B4 34 × 24 1000 6 روز کاری -
یک رو A3 40 × 29 1000 6 روز کاری -
یک رو B3 48 × 34 1000 6 روز کاری -
یک رو A6 14.5 × 10 2000 10روز کاری -
یک رو B6 17 × 12 2000 10روز کاری -
یک رو A5 20.5 × 14.5 2000 10روز کاری -
یک رو B5 24 × 17 2000 10روز کاری -
یک رو A4 29 × 20.5 2000 10روز کاری -
یک رو B4 34 × 24 2000 10روز کاری -
یک رو A3 40 × 29 2000 10روز کاری -
یک رو B3 48 × 34 2000 10روز کاری -
یک رو A6 14.5 × 10 2000 6 روز کاری -
یک رو B6 17 × 12 2000 6 روز کاری -
یک رو A5 20.5 × 14.5 2000 6 روز کاری -
یک رو B5 24 × 17 2000 6 روز کاری -
یک رو A4 29 × 20.5 2000 6 روز کاری -
یک رو B4 34 × 24 2000 6 روز کاری -
یک رو A3 40 × 29 2000 6 روز کاری -
یک رو B3 48 × 34 2000 6 روز کاری -
یک رو A6 14.5 × 10 5000 12روز کاری -
یک رو B6 17 × 12 5000 12روز کاری -
یک رو A5 20.5 × 14.5 5000 12روز کاری -
یک رو B5 24 × 17 5000 12روز کاری -
یک رو A4 29 × 20.5 5000 12روز کاری -
یک رو B4 34 × 24 5000 12روز کاری -
یک رو A3 40 × 29 5000 12روز کاری -
یک رو B3 48 × 34 5000 12روز کاری -
یک رو A6 14.5 × 10 5000 8 روز کاری -
یک رو B6 17 × 12 5000 8 روز کاری -
یک رو A5 20.5 × 14.5 5000 8 روز کاری -
یک رو B5 24 × 17 5000 8 روز کاری -
یک رو A4 29 × 20.5 5000 8 روز کاری -
یک رو B4 34 × 24 5000 8 روز کاری -
یک رو A3 40 × 29 5000 8 روز کاری -
یک رو B3 48 × 34 5000 8 روز کاری -