سربرگ و تراکت (چهاررنگ)

با توجه به موجودی کاغذ گلاسه در بازار کاغذ، ممکن است به جای کاغذ 130 گرمی از کاغذ 128 گرمی استفاده شود. همچنین براق یا مات بودن نوع کاغذ نیز قابل انتخاب نمی باشد.

طرف نام سایز ابعاد فایل تیراژ تحویل قیمت (ریال) راهنما سفارش
_ _ _
یک رو A4 معمولی 29 × 20 1000 6 ساعته -
یک رو A5 معمولی 20 × 14.5 1000 6 ساعته -
یک رو A6 معمولی 14.5 × 10 1000 6 ساعته -
یک رو A4 واقعی 29.9 × 21.2 1000 6 ساعته -
یک رو A5 واقعی 21.2 × 15 1000 6 ساعته -
یک رو B4 / 25×35 34 × 24 1000 6 ساعته -
یک رو A4 معمولی 29 × 20 1000 1 روز کاری -
یک رو A5 معمولی 20 × 14.5 1000 1 روز کاری -
یک رو A6 معمولی 14.5 × 10 1000 1 روز کاری -
یک رو A4 واقعی 29.9 × 21.2 1000 1 روز کاری -
یک رو A5 واقعی 21.2 × 15 1000 1 روز کاری -
یک رو B4 / 25×35 34 × 24 1000 1 روز کاری -
یک رو B5 / 17.5×25 24 × 17 1000 1 روز کاری -
یک رو A4 معمولی 29 × 20 1000 3 روز کاری -
یک رو A5 معمولی 20 × 14.5 1000 3 روز کاری -
یک رو A6 معمولی 14.5 × 10 1000 3 روز کاری -
یک رو A4 واقعی 29.9 × 21.2 1000 3 روز کاری -
یک رو A5 واقعی 21.2 × 15 1000 3 روز کاری -
یک رو B4 / 25×35 34 × 24 1000 3 روز کاری -
یک رو B5 / 17.5×25 24 × 17 1000 3 روز کاری -
یک رو B6 / 12.5×17.5 17 × 12 1000 3 روز کاری -
یک رو A4 معمولی 29 × 20 1000 7 روز کاری -
یک رو A5 معمولی 20 × 14.5 1000 7 روز کاری -
یک رو A6 معمولی 14.5 × 10 1000 7 روز کاری -
یک رو یادداشت مربع 9.6 × 10 1000 7 روز کاری -
یک رو A4 واقعی 29.9 × 21.2 1000 7 روز کاری -
یک رو A5 واقعی 21.2 × 15 1000 7 روز کاری -
یک رو B4 / 25×35 34 × 24 1000 7 روز کاری -
یک رو B5 / 17.5×25 24 × 17 1000 7 روز کاری -
یک رو B6 / 12.5×17.5 17 × 12 1000 7 روز کاری -
یک رو A4 معمولی 29 × 20 2000 6 ساعته -
یک رو A5 معمولی 20 × 14.5 2000 6 ساعته -
یک رو A6 معمولی 14.5 × 10 2000 6 ساعته -
یک رو A4 واقعی 29.9 × 21.2 2000 6 ساعته -
یک رو A5 واقعی 21.2 × 15 2000 6 ساعته -
یک رو B4 / 25×35 34 × 24 2000 6 ساعته -
یک رو B5 / 17.5×25 24 × 17 2000 6 ساعته -
یک رو A4 معمولی 29 × 20 2000 1 روز کاری -
یک رو A5 معمولی 20 × 14.5 2000 1 روز کاری -
یک رو A6 معمولی 14.5 × 10 2000 1 روز کاری -
یک رو A4 واقعی 29.9 × 21.2 2000 1 روز کاری -
یک رو A5 واقعی 21.2 × 15 2000 1 روز کاری -
یک رو B4 / 25×35 34 × 24 2000 1 روز کاری -
یک رو B5 / 17.5×25 24 × 17 2000 1 روز کاری -
یک رو A4 معمولی 29 × 20 2000 3 روز کاری -
یک رو A5 معمولی 20 × 14.5 2000 3 روز کاری -
یک رو A6 معمولی 14.5 × 10 2000 3 روز کاری -
یک رو A4 واقعی 29.9 × 21.2 2000 3 روز کاری -
یک رو A5 واقعی 21.2 × 15 2000 3 روز کاری -
یک رو B4 / 25×35 34 × 24 2000 3 روز کاری -
یک رو B5 / 17.5×25 24 × 17 2000 3 روز کاری -
یک رو B6 / 12.5×17.5 17 × 12 2000 3 روز کاری -
یک رو A4 معمولی 29 × 20 2000 7 روز کاری -
یک رو A5 معمولی 20 × 14.5 2000 7 روز کاری -
یک رو A6 معمولی 14.5 × 10 2000 7 روز کاری -
یک رو یادداشت مربع 9.6 × 10 2000 7 روز کاری -
یک رو A4 واقعی 29.9 × 21.2 2000 7 روز کاری -
یک رو A5 واقعی 21.2 × 15 2000 7 روز کاری -
یک رو B4 / 25×35 34 × 24 2000 7 روز کاری -
یک رو B5 / 17.5×25 24 × 17 2000 7 روز کاری -
یک رو B6 / 12.5×17.5 17 × 12 2000 7 روز کاری -
یک رو A4 معمولی 29 × 20 5000 6 ساعته -
یک رو A5 معمولی 20 × 14.5 5000 6 ساعته -
یک رو A4 واقعی 29.9 × 21.2 5000 6 ساعته -
یک رو A5 واقعی 21.2 × 15 5000 6 ساعته -
یک رو B4 / 25×35 34 × 24 5000 6 ساعته -
یک رو A4 معمولی 29 × 20 5000 1 روز کاری -
یک رو A5 معمولی 20 × 14.5 5000 1 روز کاری -
یک رو A4 واقعی 29.9 × 21.2 5000 1 روز کاری -
یک رو A5 واقعی 21.2 × 15 5000 1 روز کاری -
یک رو B4 / 25×35 34 × 24 5000 1 روز کاری -
یک رو B5 / 17.5×25 24 × 17 5000 1 روز کاری -
یک رو A4 معمولی 29 × 20 5000 3 روز کاری -
یک رو A5 معمولی 20 × 14.5 5000 3 روز کاری -
یک رو A4 واقعی 29.9 × 21.2 5000 3 روز کاری -
یک رو A5 واقعی 21.2 × 15 5000 3 روز کاری -
یک رو B4 / 25×35 34 × 24 5000 3 روز کاری -
یک رو B5 / 17.5×25 24 × 17 5000 3 روز کاری -
یک رو B6 / 12.5×17.5 17 × 12 5000 3 روز کاری -
یک رو A4 معمولی 29 × 20 5000 7 روز کاری -
یک رو A5 معمولی 20 × 14.5 5000 7 روز کاری -
یک رو A6 معمولی 14.5 × 10 5000 7 روز کاری -
یک رو یادداشت مربع 9.6 × 10 5000 7 روز کاری -
یک رو A4 واقعی 29.9 × 21.2 5000 7 روز کاری -
یک رو A5 واقعی 21.2 × 15 5000 7 روز کاری -
یک رو B4 / 25×35 34 × 24 5000 7 روز کاری -
یک رو B5 / 17.5×25 24 × 17 5000 7 روز کاری -
یک رو B6 / 12.5×17.5 17 × 12 5000 7 روز کاری -
دو رو A4 معمولی 29 × 20 1000 6 ساعته -
دو رو A5 معمولی 20 × 14.5 1000 6 ساعته -
دو رو A6 معمولی 14.5 × 10 1000 6 ساعته -
دو رو A4 واقعی 29.9 × 21.2 1000 6 ساعته -
دو رو A5 واقعی 21.2 × 15 1000 6 ساعته -
دو رو B4 / 25×35 34 × 24 1000 6 ساعته -
دو رو A4 معمولی 29 × 20 1000 1 روز کاری -
دو رو A5 معمولی 20 × 14.5 1000 1 روز کاری -
دو رو A6 معمولی 14.5 × 10 1000 1 روز کاری -
دو رو A4 واقعی 29.9 × 21.2 1000 1 روز کاری -
دو رو A5 واقعی 21.2 × 15 1000 1 روز کاری -
دو رو B4 / 25×35 34 × 24 1000 1 روز کاری -
دو رو B5 / 17.5×25 24 × 17 1000 1 روز کاری -
دو رو A4 معمولی 29 × 20 1000 3 روز کاری -
دو رو A5 معمولی 20 × 14.5 1000 3 روز کاری -
دو رو A6 معمولی 14.5 × 10 1000 3 روز کاری -
دو رو A4 واقعی 29.9 × 21.2 1000 3 روز کاری -
دو رو A5 واقعی 21.2 × 15 1000 3 روز کاری -
دو رو B4 / 25×35 34 × 24 1000 3 روز کاری -
دو رو B5 / 17.5×25 24 × 17 1000 3 روز کاری -
دو رو B6 / 12.5×17.5 17 × 12 1000 3 روز کاری -
دو رو A4 معمولی 29 × 20 1000 7 روز کاری -
دو رو A5 معمولی 20 × 14.5 1000 7 روز کاری -
دو رو A6 معمولی 14.5 × 10 1000 7 روز کاری -
دو رو یادداشت مربع 9.6 × 10 1000 7 روز کاری -
دو رو A4 واقعی 29.9 × 21.2 1000 7 روز کاری -
دو رو A5 واقعی 21.2 × 15 1000 7 روز کاری -
دو رو B4 / 25×35 34 × 24 1000 7 روز کاری -
دو رو B5 / 17.5×25 24 × 17 1000 7 روز کاری -
دو رو B6 / 12.5×17.5 17 × 12 1000 7 روز کاری -
دو رو A4 معمولی 29 × 20 2000 6 ساعته -
دو رو A5 معمولی 20 × 14.5 2000 6 ساعته -
دو رو A6 معمولی 14.5 × 10 2000 6 ساعته -
دو رو A4 واقعی 29.9 × 21.2 2000 6 ساعته -
دو رو A5 واقعی 21.2 × 15 2000 6 ساعته -
دو رو B4 / 25×35 34 × 24 2000 6 ساعته -
دو رو A4 معمولی 29 × 20 2000 1 روز کاری -
دو رو A5 معمولی 20 × 14.5 2000 1 روز کاری -
دو رو A6 معمولی 14.5 × 10 2000 1 روز کاری -
دو رو A4 واقعی 29.9 × 21.2 2000 1 روز کاری -
دو رو A5 واقعی 21.2 × 15 2000 1 روز کاری -
دو رو B4 / 25×35 34 × 24 2000 1 روز کاری -
دو رو B5 / 17.5×25 24 × 17 2000 1 روز کاری -
دو رو A4 معمولی 29 × 20 2000 3 روز کاری -
دو رو A5 معمولی 20 × 14.5 2000 3 روز کاری -
دو رو A6 معمولی 14.5 × 10 2000 3 روز کاری -
دو رو A4 واقعی 29.9 × 21.2 2000 3 روز کاری -
دو رو A5 واقعی 21.2 × 15 2000 3 روز کاری -
دو رو B4 / 25×35 34 × 24 2000 3 روز کاری -
دو رو B5 / 17.5×25 24 × 17 2000 3 روز کاری -
دو رو B6 / 12.5×17.5 17 × 12 2000 3 روز کاری -
دو رو A4 معمولی 29 × 20 2000 7 روز کاری -
دو رو A5 معمولی 20 × 14.5 2000 7 روز کاری -
دو رو A6 معمولی 14.5 × 10 2000 7 روز کاری -
دو رو یادداشت مربع 9.6 × 10 2000 7 روز کاری -
دو رو A4 واقعی 29.9 × 21.2 2000 7 روز کاری -
دو رو A5 واقعی 21.2 × 15 2000 7 روز کاری -
دو رو B4 / 25×35 34 × 24 2000 7 روز کاری -
دو رو B5 / 17.5×25 24 × 17 2000 7 روز کاری -
دو رو B6 / 12.5×17.5 17 × 12 2000 7 روز کاری -
دو رو A4 معمولی 29 × 20 5000 6 ساعته -
دو رو A5 معمولی 20 × 14.5 5000 6 ساعته -
دو رو A4 واقعی 29.9 × 21.2 5000 6 ساعته -
دو رو A5 واقعی 21.2 × 15 5000 6 ساعته -
دو رو B4 / 25×35 34 × 24 5000 6 ساعته -
دو رو B5 / 17.5×25 24 × 17 5000 6 ساعته -
دو رو A4 معمولی 29 × 20 5000 1 روز کاری -
دو رو A5 معمولی 20 × 14.5 5000 1 روز کاری -
دو رو A4 واقعی 29.9 × 21.2 5000 1 روز کاری -
دو رو A5 واقعی 21.2 × 15 5000 1 روز کاری -
دو رو B4 / 25×35 34 × 24 5000 1 روز کاری -
دو رو B5 / 17.5×25 24 × 17 5000 1 روز کاری -
دو رو B6 / 12.5×17.5 17 × 12 5000 1 روز کاری -
دو رو A4 معمولی 29 × 20 5000 3 روز کاری -
دو رو A5 معمولی 20 × 14.5 5000 3 روز کاری -
دو رو A4 واقعی 29.9 × 21.2 5000 3 روز کاری -
دو رو A5 واقعی 21.2 × 15 5000 3 روز کاری -
دو رو B4 / 25×35 34 × 24 5000 3 روز کاری -
دو رو B5 / 17.5×25 24 × 17 5000 3 روز کاری -
دو رو B6 / 12.5×17.5 17 × 12 5000 3 روز کاری -
دو رو A4 معمولی 29 × 20 5000 7 روز کاری -
دو رو A5 معمولی 20 × 14.5 5000 7 روز کاری -
دو رو A6 معمولی 14.5 × 10 5000 7 روز کاری -
دو رو یادداشت مربع 9.6 × 10 5000 7 روز کاری -
دو رو A4 واقعی 29.9 × 21.2 5000 7 روز کاری -
دو رو A5 واقعی 21.2 × 15 5000 7 روز کاری -
دو رو B4 / 25×35 34 × 24 5000 7 روز کاری -
دو رو B5 / 17.5×25 24 × 17 5000 7 روز کاری -
دو رو B6 / 12.5×17.5 17 × 12 5000 7 روز کاری -