بروشور و کاتالوگ گلاسه (دورو)

کاربر گرامی: با توجه به موجودی کاغذ گلاسه در بازار کاغذ، ممکن است به جای کاغذ 130 گرمی از کاغذ 128 گرمی استفاده شود. همچنین براق یا مات بودن نوع کاغذ نیز قابل انتخاب نمی باشد.

طرف نام سایز ابعاد فایل تیراژ تحویل قیمت (ریال) راهنما سفارش
_ _ _
دو رو A3 معمولی - 40×30 40 × 29 500 6 ساعته -
دو رو B3 / 35×50 49 × 34 500 6 ساعته -
دو رو A2+ / 45×60 58 × 44 500 6 ساعته -
دو رو B2 / 50×70 68 × 48 500 6 ساعته -
دو رو 42 × 14 42 × 14 500 6 ساعته -
دو رو 48 × 16 48 × 16 500 6 ساعته -
دو رو 58×21 58 × 21 500 6 ساعته -
دو رو 68×23 68 × 23 500 6 ساعته -
دو رو 64.5×30 64.5 × 30 500 6 ساعته -
دو رو A3 معمولی - 40×30 40 × 29 500 1 روز کاری -
دو رو B3 / 35×50 49 × 34 500 1 روز کاری -
دو رو A2+ / 45×60 58 × 44 500 1 روز کاری -
دو رو B2 / 50×70 68 × 48 500 1 روز کاری -
دو رو 42 × 14 42 × 14 500 1 روز کاری -
دو رو 48 × 16 48 × 16 500 1 روز کاری -
دو رو 58×21 58 × 21 500 1 روز کاری -
دو رو 68×23 68 × 23 500 1 روز کاری -
دو رو 64.5×30 64.5 × 30 500 1 روز کاری -
دو رو A3 معمولی - 40×30 40 × 29 500 3 روز کاری -
دو رو B3 / 35×50 49 × 34 500 3 روز کاری -
دو رو A2+ / 45×60 58 × 44 500 3 روز کاری -
دو رو B2 / 50×70 68 × 48 500 3 روز کاری -
دو رو 42 × 14 42 × 14 500 3 روز کاری -
دو رو 48 × 16 48 × 16 500 3 روز کاری -
دو رو 58×21 58 × 21 500 3 روز کاری -
دو رو 68×23 68 × 23 500 3 روز کاری -
دو رو 64.5×30 64.5 × 30 500 3 روز کاری -
دو رو A4 معمولی 29 × 20 500 7 روز کاری -
دو رو B4 / 25×35 34 × 24 500 7 روز کاری -
دو رو A3 معمولی - 40×30 40 × 29 500 7 روز کاری -
دو رو B3 / 35×50 49 × 34 500 7 روز کاری -
دو رو A2+ / 45×60 58 × 44 500 7 روز کاری -
دو رو B2 / 50×70 68 × 48 500 7 روز کاری -
دو رو 42 × 14 42 × 14 500 7 روز کاری -
دو رو 48 × 16 48 × 16 500 7 روز کاری -
دو رو 58×21 58 × 21 500 7 روز کاری -
دو رو 68×23 68 × 23 500 7 روز کاری -
دو رو 64.5×30 64.5 × 30 500 7 روز کاری -
دو رو A4 معمولی 29 × 20 1000 6 ساعته -
دو رو B4 / 25×35 34 × 24 1000 6 ساعته -
دو رو A3 معمولی - 40×30 40 × 29 1000 6 ساعته -
دو رو B3 / 35×50 49 × 34 1000 6 ساعته -
دو رو A2+ / 45×60 58 × 44 1000 6 ساعته -
دو رو B2 / 50×70 68 × 48 1000 6 ساعته -
دو رو 42 × 14 42 × 14 1000 6 ساعته -
دو رو 48 × 16 48 × 16 1000 6 ساعته -
دو رو 58×21 58 × 21 1000 6 ساعته -
دو رو 68×23 68 × 23 1000 6 ساعته -
دو رو 64.5×30 64.5 × 30 1000 6 ساعته -
دو رو A4 معمولی 29 × 20 1000 1 روز کاری -
دو رو B4 / 25×35 34 × 24 1000 1 روز کاری -
دو رو A3 معمولی - 40×30 40 × 29 1000 1 روز کاری -
دو رو B3 / 35×50 49 × 34 1000 1 روز کاری -
دو رو A2+ / 45×60 58 × 44 1000 1 روز کاری -
دو رو B2 / 50×70 68 × 48 1000 1 روز کاری -
دو رو 42 × 14 42 × 14 1000 1 روز کاری -
دو رو 48 × 16 48 × 16 1000 1 روز کاری -
دو رو 58×21 58 × 21 1000 1 روز کاری -
دو رو 68×23 68 × 23 1000 1 روز کاری -
دو رو 64.5×30 64.5 × 30 1000 1 روز کاری -
دو رو A4 معمولی 29 × 20 1000 3 روز کاری -
دو رو B4 / 25×35 34 × 24 1000 3 روز کاری -
دو رو A3 معمولی - 40×30 40 × 29 1000 3 روز کاری -
دو رو B3 / 35×50 49 × 34 1000 3 روز کاری -
دو رو A2+ / 45×60 58 × 44 1000 3 روز کاری -
دو رو B2 / 50×70 68 × 48 1000 3 روز کاری -
دو رو 42 × 14 42 × 14 1000 3 روز کاری -
دو رو 48 × 16 48 × 16 1000 3 روز کاری -
دو رو 58×21 58 × 21 1000 3 روز کاری -
دو رو 68×23 68 × 23 1000 3 روز کاری -
دو رو 64.5×30 64.5 × 30 1000 3 روز کاری -
دو رو A4 معمولی 29 × 20 1000 7 روز کاری -
دو رو B4 / 25×35 34 × 24 1000 7 روز کاری -
دو رو A3 معمولی - 40×30 40 × 29 1000 7 روز کاری -
دو رو B3 / 35×50 49 × 34 1000 7 روز کاری -
دو رو A2+ / 45×60 58 × 44 1000 7 روز کاری -
دو رو B2 / 50×70 68 × 48 1000 7 روز کاری -
دو رو 42 × 14 42 × 14 1000 7 روز کاری -
دو رو 48 × 16 48 × 16 1000 7 روز کاری -
دو رو 58×21 58 × 21 1000 7 روز کاری -
دو رو 68×23 68 × 23 1000 7 روز کاری -
دو رو 64.5×30 64.5 × 30 1000 7 روز کاری -
دو رو A4 معمولی 29 × 20 2000 6 ساعته -
دو رو B4 / 25×35 34 × 24 2000 6 ساعته -
دو رو A3 معمولی - 40×30 40 × 29 2000 6 ساعته -
دو رو B3 / 35×50 49 × 34 2000 6 ساعته -
دو رو A2+ / 45×60 58 × 44 2000 6 ساعته -
دو رو B2 / 50×70 68 × 48 2000 6 ساعته -
دو رو 42 × 14 42 × 14 2000 6 ساعته -
دو رو 48 × 16 48 × 16 2000 6 ساعته -
دو رو 58×21 58 × 21 2000 6 ساعته -
دو رو 68×23 68 × 23 2000 6 ساعته -
دو رو 64.5×30 64.5 × 30 2000 6 ساعته -
دو رو A4 معمولی 29 × 20 2000 1 روز کاری -
دو رو B4 / 25×35 34 × 24 2000 1 روز کاری -
دو رو A3 معمولی - 40×30 40 × 29 2000 1 روز کاری -
دو رو B3 / 35×50 49 × 34 2000 1 روز کاری -
دو رو A2+ / 45×60 58 × 44 2000 1 روز کاری -
دو رو B2 / 50×70 68 × 48 2000 1 روز کاری -
دو رو 42 × 14 42 × 14 2000 1 روز کاری -
دو رو 48 × 16 48 × 16 2000 1 روز کاری -
دو رو 58×21 58 × 21 2000 1 روز کاری -
دو رو 68×23 68 × 23 2000 1 روز کاری -
دو رو 64.5×30 64.5 × 30 2000 1 روز کاری -
دو رو A4 معمولی 29 × 20 2000 3 روز کاری -
دو رو B4 / 25×35 34 × 24 2000 3 روز کاری -
دو رو A3 معمولی - 40×30 40 × 29 2000 3 روز کاری -
دو رو B3 / 35×50 49 × 34 2000 3 روز کاری -
دو رو A2+ / 45×60 58 × 44 2000 3 روز کاری -
دو رو B2 / 50×70 68 × 48 2000 3 روز کاری -
دو رو 42 × 14 42 × 14 2000 3 روز کاری -
دو رو 48 × 16 48 × 16 2000 3 روز کاری -
دو رو 58×21 58 × 21 2000 3 روز کاری -
دو رو 68×23 68 × 23 2000 3 روز کاری -
دو رو 64.5×30 64.5 × 30 2000 3 روز کاری -
دو رو A4 معمولی 29 × 20 2000 7 روز کاری -
دو رو B4 / 25×35 34 × 24 2000 7 روز کاری -
دو رو A3 معمولی - 40×30 40 × 29 2000 7 روز کاری -
دو رو B3 / 35×50 49 × 34 2000 7 روز کاری -
دو رو A2+ / 45×60 58 × 44 2000 7 روز کاری -
دو رو B2 / 50×70 68 × 48 2000 7 روز کاری -
دو رو 42 × 14 42 × 14 2000 7 روز کاری -
دو رو 48 × 16 48 × 16 2000 7 روز کاری -
دو رو 58×21 58 × 21 2000 7 روز کاری -
دو رو 68×23 68 × 23 2000 7 روز کاری -
دو رو 64.5×30 64.5 × 30 2000 7 روز کاری -
دو رو A4 معمولی 29 × 20 3000 1 روز کاری -
دو رو B4 / 25×35 34 × 24 3000 1 روز کاری -
دو رو A3 معمولی - 40×30 40 × 29 3000 1 روز کاری -
دو رو B3 / 35×50 49 × 34 3000 1 روز کاری -
دو رو A2+ / 45×60 58 × 44 3000 1 روز کاری -
دو رو B2 / 50×70 68 × 48 3000 1 روز کاری -
دو رو 42 × 14 42 × 14 3000 1 روز کاری -
دو رو 48 × 16 48 × 16 3000 1 روز کاری -
دو رو 58×21 58 × 21 3000 1 روز کاری -
دو رو 68×23 68 × 23 3000 1 روز کاری -
دو رو 64.5×30 64.5 × 30 3000 1 روز کاری -
دو رو A4 معمولی 29 × 20 3000 3 روز کاری -
دو رو B4 / 25×35 34 × 24 3000 3 روز کاری -
دو رو A3 معمولی - 40×30 40 × 29 3000 3 روز کاری -
دو رو B3 / 35×50 49 × 34 3000 3 روز کاری -
دو رو A2+ / 45×60 58 × 44 3000 3 روز کاری -
دو رو B2 / 50×70 68 × 48 3000 3 روز کاری -
دو رو 42 × 14 42 × 14 3000 3 روز کاری -
دو رو 48 × 16 48 × 16 3000 3 روز کاری -
دو رو 58×21 58 × 21 3000 3 روز کاری -
دو رو 68×23 68 × 23 3000 3 روز کاری -
دو رو 64.5×30 64.5 × 30 3000 3 روز کاری -
دو رو A4 معمولی 29 × 20 3000 7 روز کاری -
دو رو B4 / 25×35 34 × 24 3000 7 روز کاری -
دو رو A3 معمولی - 40×30 40 × 29 3000 7 روز کاری -
دو رو B3 / 35×50 49 × 34 3000 7 روز کاری -
دو رو A2+ / 45×60 58 × 44 3000 7 روز کاری -
دو رو B2 / 50×70 68 × 48 3000 7 روز کاری -
دو رو 42 × 14 42 × 14 3000 7 روز کاری -
دو رو 48 × 16 48 × 16 3000 7 روز کاری -
دو رو 58×21 58 × 21 3000 7 روز کاری -
دو رو 68×23 68 × 23 3000 7 روز کاری -
دو رو 64.5×30 64.5 × 30 3000 7 روز کاری -
دو رو A4 معمولی 29 × 20 4000 3 روز کاری -
دو رو B4 / 25×35 34 × 24 4000 3 روز کاری -
دو رو A3 معمولی - 40×30 40 × 29 4000 3 روز کاری -
دو رو B3 / 35×50 49 × 34 4000 3 روز کاری -
دو رو A2+ / 45×60 58 × 44 4000 3 روز کاری -
دو رو B2 / 50×70 68 × 48 4000 3 روز کاری -
دو رو 42 × 14 42 × 14 4000 3 روز کاری -
دو رو 48 × 16 48 × 16 4000 3 روز کاری -
دو رو 58×21 58 × 21 4000 3 روز کاری -
دو رو 68×23 68 × 23 4000 3 روز کاری -
دو رو 64.5×30 64.5 × 30 4000 3 روز کاری -
دو رو A4 معمولی 29 × 20 4000 7 روز کاری -
دو رو B4 / 25×35 34 × 24 4000 7 روز کاری -
دو رو A3 معمولی - 40×30 40 × 29 4000 7 روز کاری -
دو رو B3 / 35×50 49 × 34 4000 7 روز کاری -
دو رو A2+ / 45×60 58 × 44 4000 7 روز کاری -
دو رو B2 / 50×70 68 × 48 4000 7 روز کاری -
دو رو 42 × 14 42 × 14 4000 7 روز کاری -
دو رو 48 × 16 48 × 16 4000 7 روز کاری -
دو رو 58×21 58 × 21 4000 7 روز کاری -
دو رو 68×23 68 × 23 4000 7 روز کاری -
دو رو 64.5×30 64.5 × 30 4000 7 روز کاری -
دو رو A4 معمولی 29 × 20 5000 1 روز کاری -
دو رو B4 / 25×35 34 × 24 5000 1 روز کاری -
دو رو A3 معمولی - 40×30 40 × 29 5000 1 روز کاری -
دو رو B3 / 35×50 49 × 34 5000 1 روز کاری -
دو رو A2+ / 45×60 58 × 44 5000 1 روز کاری -
دو رو B2 / 50×70 68 × 48 5000 1 روز کاری -
دو رو 42 × 14 42 × 14 5000 1 روز کاری -
دو رو 48 × 16 48 × 16 5000 1 روز کاری -
دو رو 58×21 58 × 21 5000 1 روز کاری -
دو رو 68×23 68 × 23 5000 1 روز کاری -
دو رو 64.5×30 64.5 × 30 5000 1 روز کاری -
دو رو A4 معمولی 29 × 20 5000 3 روز کاری -
دو رو B4 / 25×35 34 × 24 5000 3 روز کاری -
دو رو A3 معمولی - 40×30 40 × 29 5000 3 روز کاری -
دو رو B3 / 35×50 49 × 34 5000 3 روز کاری -
دو رو A2+ / 45×60 58 × 44 5000 3 روز کاری -
دو رو B2 / 50×70 68 × 48 5000 3 روز کاری -
دو رو 42 × 14 42 × 14 5000 3 روز کاری -
دو رو 48 × 16 48 × 16 5000 3 روز کاری -
دو رو 58×21 58 × 21 5000 3 روز کاری -
دو رو 68×23 68 × 23 5000 3 روز کاری -
دو رو 64.5×30 64.5 × 30 5000 3 روز کاری -
دو رو A4 معمولی 29 × 20 5000 7 روز کاری -
دو رو B4 / 25×35 34 × 24 5000 7 روز کاری -
دو رو A3 معمولی - 40×30 40 × 29 5000 7 روز کاری -
دو رو B3 / 35×50 49 × 34 5000 7 روز کاری -
دو رو A2+ / 45×60 58 × 44 5000 7 روز کاری -
دو رو B2 / 50×70 68 × 48 5000 7 روز کاری -
دو رو 42 × 14 42 × 14 5000 7 روز کاری -
دو رو 48 × 16 48 × 16 5000 7 روز کاری -
دو رو 58×21 58 × 21 5000 7 روز کاری -
دو رو 68×23 68 × 23 5000 7 روز کاری -
دو رو 64.5×30 64.5 × 30 5000 7 روز کاری -
دو رو A4 معمولی 29 × 20 10000 5 روز کاری -
دو رو B4 / 25×35 34 × 24 10000 5 روز کاری -
دو رو A3 معمولی - 40×30 40 × 29 10000 5 روز کاری -
دو رو B3 / 35×50 49 × 34 10000 5 روز کاری -
دو رو A2+ / 45×60 58 × 44 10000 5 روز کاری -
دو رو B2 / 50×70 68 × 48 10000 5 روز کاری -
دو رو 42 × 14 42 × 14 10000 5 روز کاری -
دو رو 48 × 16 48 × 16 10000 5 روز کاری -
دو رو 58×21 58 × 21 10000 5 روز کاری -
دو رو 68×23 68 × 23 10000 5 روز کاری -
دو رو 64.5×30 64.5 × 30 10000 5 روز کاری -
دو رو A4 معمولی 29 × 20 10000 10 روز کاری -
دو رو B4 / 25×35 34 × 24 10000 10 روز کاری -
دو رو A3 معمولی - 40×30 40 × 29 10000 10 روز کاری -
دو رو B3 / 35×50 49 × 34 10000 10 روز کاری -
دو رو A2+ / 45×60 58 × 44 10000 10 روز کاری -
دو رو B2 / 50×70 68 × 48 10000 10 روز کاری -
دو رو 42 × 14 42 × 14 10000 10 روز کاری -
دو رو 48 × 16 48 × 16 10000 10 روز کاری -
دو رو 58×21 58 × 21 10000 10 روز کاری -
دو رو 68×23 68 × 23 10000 10 روز کاری -
دو رو 64.5×30 64.5 × 30 10000 10 روز کاری -
دو رو A4 معمولی 29 × 20 20000 3 روز کاری -
دو رو B4 / 25×35 34 × 24 20000 3 روز کاری -
دو رو A3 معمولی - 40×30 40 × 29 20000 3 روز کاری -
دو رو B3 / 35×50 49 × 34 20000 3 روز کاری -
دو رو A2+ / 45×60 58 × 44 20000 3 روز کاری -
دو رو B2 / 50×70 68 × 48 20000 3 روز کاری -
دو رو 42 × 14 42 × 14 20000 3 روز کاری -
دو رو 48 × 16 48 × 16 20000 3 روز کاری -
دو رو 58×21 58 × 21 20000 3 روز کاری -
دو رو 68×23 68 × 23 20000 3 روز کاری -
دو رو 64.5×30 64.5 × 30 20000 3 روز کاری -
دو رو A4 معمولی 29 × 20 20000 12 روز کاری -
دو رو B4 / 25×35 34 × 24 20000 12 روز کاری -
دو رو A3 معمولی - 40×30 40 × 29 20000 12 روز کاری -
دو رو B3 / 35×50 49 × 34 20000 12 روز کاری -
دو رو A2+ / 45×60 58 × 44 20000 12 روز کاری -
دو رو B2 / 50×70 68 × 48 20000 12 روز کاری -
دو رو 42 × 14 42 × 14 20000 12 روز کاری -
دو رو 48 × 16 48 × 16 20000 12 روز کاری -
دو رو 58×21 58 × 21 20000 12 روز کاری -
دو رو 68×23 68 × 23 20000 12 روز کاری -
دو رو 64.5×30 64.5 × 30 20000 12 روز کاری -