بزرگترین کارخانه چاپ فرم های عمومی و اختصاصی تبلیغاتی و اداری در مرکز و جنوب کشور

در صورت سفارش محصولات 6 ساعته تا پیش از ساعت 11 صبح، عصر همان روز در شعبه مورد نظر تحویل داده شده و یا به شهر شما ارسال خواهد شد. فهرست زیر شامل گزیده ای از انواع محصولات عمومی مختلف اعم از کارت ویزیت، برچسب، سربرگ، تراکت و پاکت است که به صورت 6 ساعته تحویل می شود. برای مشاهده قیمت محصولات در سایر زمان های تحویل به لیست قیمت هر محصول مراجعه نمایید.

طرف نام سایز ابعاد فایل تیراژ تحویل قیمت (ریال) راهنما سفارش
_ _ _
یک رو ویزیتی 8.5 × 4.8 1000 6 ساعته -
دو رو ویزیتی 8.5 × 4.8 1000 6 ساعته -
طرف نام سایز ابعاد فایل تیراژ تحویل قیمت (ریال) راهنما سفارش
_ _ _
یک رو لمینتی 9 × 6 1000 6 ساعته -
دو رو لمینتی 9 × 6 1000 6 ساعته -
دو رو لمینتی 9 × 6 500 6 ساعته -
طرف نام سایز ابعاد فایل تیراژ تحویل قیمت (ریال) راهنما سفارش
_ _ _
یک رو لمینتی 9 × 6 1000 6 ساعته -
دو رو لمینتی 9 × 6 1000 6 ساعته -
دو رو لمینتی 9 × 6 500 6 ساعته -
طرف نام سایز ابعاد فایل تیراژ تحویل قیمت (ریال) راهنما سفارش
_ _ _
یک رو ویزیتی 8.5 × 4.8 1000 6 ساعته -
دو رو ویزیتی 8.5 × 4.8 1000 6 ساعته -
طرف نام سایز ابعاد فایل تیراژ تحویل قیمت (ریال) راهنما سفارش
_ _ _
یک رو لمینتی 9 × 6 1000 6 ساعته -
دو رو لمینتی 9 × 6 1000 6 ساعته -
دو رو لمینتی 9 × 6 500 6 ساعته -
طرف نام سایز ابعاد فایل تیراژ تحویل قیمت (ریال) راهنما سفارش
_ _ _
یک رو لمینتی 9 × 6 1000 6 ساعته -
دو رو لمینتی 9 × 6 1000 6 ساعته -
دو رو لمینتی 9 × 6 500 6 ساعته -
طرف نام سایز ابعاد فایل تیراژ تحویل قیمت (ریال) راهنما سفارش
_ _ _
یک رو ویزیتی 8.5 × 4.8 1000 6 ساعته -
طرف نام سایز ابعاد فایل تیراژ تحویل قیمت (ریال) راهنما سفارش
_ _ _
یک رو A4 معمولی 29 × 20 1000 6 ساعته - -
یک رو A4 واقعی 29.9 × 21.2 1000 6 ساعته - -
یک رو B4 / 25×35 34 × 24 1000 6 ساعته - -
یک رو A4 معمولی 29 × 20 2000 6 ساعته - -
یک رو A4 واقعی 29.9 × 21.2 2000 6 ساعته - -
یک رو A5 معمولی 20 × 14.5 2000 6 ساعته - -
یک رو A5 واقعی 21.2 × 15 2000 6 ساعته - -
یک رو B4 / 25×35 34 × 24 2000 6 ساعته - -
یک رو B5 / 17.5×25 24 × 17 2000 6 ساعته - -
یک رو A4 معمولی 29 × 20 5000 6 ساعته - -
یک رو A4 واقعی 29.9 × 21.2 5000 6 ساعته - -
یک رو B4 / 25×35 34 × 24 5000 6 ساعته - -
دو رو A4 معمولی 29 × 20 1000 6 ساعته - -
دو رو A4 واقعی 29.9 × 21.2 1000 6 ساعته - -
دو رو B4 / 25×35 34 × 24 1000 6 ساعته - -
دو رو A4 معمولی 29 × 20 2000 6 ساعته - -
دو رو A4 واقعی 29.9 × 21.2 2000 6 ساعته - -
دو رو A5 معمولی 20 × 14.5 2000 6 ساعته - -
دو رو A5 واقعی 21.2 × 15 2000 6 ساعته - -
دو رو B4 / 25×35 34 × 24 2000 6 ساعته - -
دو رو B5 / 17.5×25 24 × 17 2000 6 ساعته - -
دو رو A4 معمولی 29 × 20 5000 6 ساعته - -
دو رو A4 واقعی 29.9 × 21.2 5000 6 ساعته - -
دو رو B4 / 25×35 34 × 24 5000 6 ساعته - -
طرف نام سایز ابعاد فایل تیراژ تحویل قیمت (ریال) راهنما سفارش
_ _ _
یک رو A4 واقعی 29.9 × 21.2 1000 6 ساعته - -
یک رو A4 واقعی 29.9 × 21.2 2000 6 ساعته - -
یک رو A4 واقعی 29.9 × 21.2 5000 6 ساعته - -
دو رو A4 واقعی 29.9 × 21.2 1000 6 ساعته - -
دو رو A4 واقعی 29.9 × 21.2 2000 6 ساعته - -
دو رو A4 واقعی 29.9 × 21.2 5000 6 ساعته - -
طرف نام سایز ابعاد فایل تیراژ تحویل قیمت (ریال) راهنما سفارش
_ _ _
یک رو A4 واقعی 29.9 × 21.2 1000 6 ساعته - -
یک رو A4 واقعی 29.9 × 21.2 2000 6 ساعته - -
یک رو A4 واقعی 29.9 × 21.2 5000 6 ساعته - -
دو رو A4 واقعی 29.9 × 21.2 1000 6 ساعته - -
دو رو A4 واقعی 29.9 × 21.2 2000 6 ساعته - -
دو رو A4 واقعی 29.9 × 21.2 5000 6 ساعته - -