پوستر گلاسه (یکرو)

کاربر گرامی: با توجه به موجودی کاغذ گلاسه در بازار کاغذ، ممکن است به جای کاغذ 130 گرمی از کاغذ 128 گرمی استفاده شود. همچنین براق یا مات بودن نوع کاغذ نیز قابل انتخاب نمی باشد.

طرف نام سایز ابعاد فایل تیراژ تحویل قیمت (ریال) راهنما سفارش
_ _ _
یک رو A3+ / 30×45 44 × 29 500 6 ساعته -
یک رو B3 / 35×50 49 × 34 500 6 ساعته -
یک رو A2+ / 45×60 58 × 44 500 6 ساعته -
یک رو B2 / 50×70 68 × 48 500 6 ساعته -
یک رو 50 × 23 48 × 22 500 6 ساعته -
یک رو 70 × 33 68 × 31 500 6 ساعته -
یک رو A3+ / 30×45 44 × 29 500 1 روز کاری -
یک رو B3 / 35×50 49 × 34 500 1 روز کاری -
یک رو A2+ / 45×60 58 × 44 500 1 روز کاری -
یک رو B2 / 50×70 68 × 48 500 1 روز کاری -
یک رو 50 × 23 48 × 22 500 1 روز کاری -
یک رو 70 × 33 68 × 31 500 1 روز کاری -
یک رو A3+ / 30×45 44 × 29 500 3 روز کاری -
یک رو B3 / 35×50 49 × 34 500 3 روز کاری -
یک رو A2+ / 45×60 58 × 44 500 3 روز کاری -
یک رو B2 / 50×70 68 × 48 500 3 روز کاری -
یک رو 50 × 23 48 × 22 500 3 روز کاری -
یک رو 70 × 33 68 × 31 500 3 روز کاری -
یک رو A3+ / 30×45 44 × 29 500 7 روز کاری -
یک رو B3 / 35×50 49 × 34 500 7 روز کاری -
یک رو A2+ / 45×60 58 × 44 500 7 روز کاری -
یک رو B2 / 50×70 68 × 48 500 7 روز کاری -
یک رو 50 × 23 48 × 22 500 7 روز کاری -
یک رو 70 × 33 68 × 31 500 7 روز کاری -
یک رو A3+ / 30×45 44 × 29 1000 6 ساعته -
یک رو B3 / 35×50 49 × 34 1000 6 ساعته -
یک رو A2+ / 45×60 58 × 44 1000 6 ساعته -
یک رو B2 / 50×70 68 × 48 1000 6 ساعته -
یک رو 50 × 23 48 × 22 1000 6 ساعته -
یک رو 70 × 33 68 × 31 1000 6 ساعته -
یک رو A3+ / 30×45 44 × 29 1000 1 روز کاری -
یک رو B3 / 35×50 49 × 34 1000 1 روز کاری -
یک رو A2+ / 45×60 58 × 44 1000 1 روز کاری -
یک رو B2 / 50×70 68 × 48 1000 1 روز کاری -
یک رو 50 × 23 48 × 22 1000 1 روز کاری -
یک رو 70 × 33 68 × 31 1000 1 روز کاری -
یک رو A3+ / 30×45 44 × 29 1000 3 روز کاری -
یک رو B3 / 35×50 49 × 34 1000 3 روز کاری -
یک رو A2+ / 45×60 58 × 44 1000 3 روز کاری -
یک رو B2 / 50×70 68 × 48 1000 3 روز کاری -
یک رو 50 × 23 48 × 22 1000 3 روز کاری -
یک رو 70 × 33 68 × 31 1000 3 روز کاری -
یک رو A3+ / 30×45 44 × 29 1000 7 روز کاری -
یک رو B3 / 35×50 49 × 34 1000 7 روز کاری -
یک رو A2+ / 45×60 58 × 44 1000 7 روز کاری -
یک رو B2 / 50×70 68 × 48 1000 7 روز کاری -
یک رو 50 × 23 48 × 22 1000 7 روز کاری -
یک رو 70 × 33 68 × 31 1000 7 روز کاری -
یک رو A3+ / 30×45 44 × 29 2000 6 ساعته -
یک رو B3 / 35×50 49 × 34 2000 6 ساعته -
یک رو A2+ / 45×60 58 × 44 2000 6 ساعته -
یک رو B2 / 50×70 68 × 48 2000 6 ساعته -
یک رو 50 × 23 48 × 22 2000 6 ساعته -
یک رو 70 × 33 68 × 31 2000 6 ساعته -
یک رو A3+ / 30×45 44 × 29 2000 1 روز کاری -
یک رو B3 / 35×50 49 × 34 2000 1 روز کاری -
یک رو A2+ / 45×60 58 × 44 2000 1 روز کاری -
یک رو B2 / 50×70 68 × 48 2000 1 روز کاری -
یک رو 50 × 23 48 × 22 2000 1 روز کاری -
یک رو 70 × 33 68 × 31 2000 1 روز کاری -
یک رو A3+ / 30×45 44 × 29 2000 3 روز کاری -
یک رو B3 / 35×50 49 × 34 2000 3 روز کاری -
یک رو A2+ / 45×60 58 × 44 2000 3 روز کاری -
یک رو B2 / 50×70 68 × 48 2000 3 روز کاری -
یک رو 50 × 23 48 × 22 2000 3 روز کاری -
یک رو 70 × 33 68 × 31 2000 3 روز کاری -
یک رو A3+ / 30×45 44 × 29 2000 7 روز کاری -
یک رو B3 / 35×50 49 × 34 2000 7 روز کاری -
یک رو A2+ / 45×60 58 × 44 2000 7 روز کاری -
یک رو B2 / 50×70 68 × 48 2000 7 روز کاری -
یک رو 50 × 23 48 × 22 2000 7 روز کاری -
یک رو 70 × 33 68 × 31 2000 7 روز کاری -
یک رو A3+ / 30×45 44 × 29 3000 1 روز کاری -
یک رو B3 / 35×50 49 × 34 3000 1 روز کاری -
یک رو A2+ / 45×60 58 × 44 3000 1 روز کاری -
یک رو B2 / 50×70 68 × 48 3000 1 روز کاری -
یک رو 50 × 23 48 × 22 3000 1 روز کاری -
یک رو 70 × 33 68 × 31 3000 1 روز کاری -
یک رو A3+ / 30×45 44 × 29 3000 3 روز کاری -
یک رو B3 / 35×50 49 × 34 3000 3 روز کاری -
یک رو A2+ / 45×60 58 × 44 3000 3 روز کاری -
یک رو B2 / 50×70 68 × 48 3000 3 روز کاری -
یک رو 50 × 23 48 × 22 3000 3 روز کاری -
یک رو 70 × 33 68 × 31 3000 3 روز کاری -
یک رو A3+ / 30×45 44 × 29 3000 7 روز کاری -
یک رو B3 / 35×50 49 × 34 3000 7 روز کاری -
یک رو A2+ / 45×60 58 × 44 3000 7 روز کاری -
یک رو B2 / 50×70 68 × 48 3000 7 روز کاری -
یک رو 50 × 23 48 × 22 3000 7 روز کاری -
یک رو 70 × 33 68 × 31 3000 7 روز کاری -
یک رو A3+ / 30×45 44 × 29 4000 1 روز کاری -
یک رو B3 / 35×50 49 × 34 4000 1 روز کاری -
یک رو A2+ / 45×60 58 × 44 4000 1 روز کاری -
یک رو B2 / 50×70 68 × 48 4000 1 روز کاری -
یک رو 50 × 23 48 × 22 4000 1 روز کاری -
یک رو 70 × 33 68 × 31 4000 1 روز کاری -
یک رو A3+ / 30×45 44 × 29 4000 3 روز کاری -
یک رو B3 / 35×50 49 × 34 4000 3 روز کاری -
یک رو A2+ / 45×60 58 × 44 4000 3 روز کاری -
یک رو B2 / 50×70 68 × 48 4000 3 روز کاری -
یک رو 50 × 23 48 × 22 4000 3 روز کاری -
یک رو 70 × 33 68 × 31 4000 3 روز کاری -
یک رو A3+ / 30×45 44 × 29 4000 7 روز کاری -
یک رو B3 / 35×50 49 × 34 4000 7 روز کاری -
یک رو A2+ / 45×60 58 × 44 4000 7 روز کاری -
یک رو B2 / 50×70 68 × 48 4000 7 روز کاری -
یک رو 50 × 23 48 × 22 4000 7 روز کاری -
یک رو 70 × 33 68 × 31 4000 7 روز کاری -
یک رو A3+ / 30×45 44 × 29 5000 1 روز کاری -
یک رو B3 / 35×50 49 × 34 5000 1 روز کاری -
یک رو A2+ / 45×60 58 × 44 5000 1 روز کاری -
یک رو B2 / 50×70 68 × 48 5000 1 روز کاری -
یک رو 50 × 23 48 × 22 5000 1 روز کاری -
یک رو 70 × 33 68 × 31 5000 1 روز کاری -
یک رو A3+ / 30×45 44 × 29 5000 3 روز کاری -
یک رو B3 / 35×50 49 × 34 5000 3 روز کاری -
یک رو A2+ / 45×60 58 × 44 5000 3 روز کاری -
یک رو B2 / 50×70 68 × 48 5000 3 روز کاری -
یک رو 50 × 23 48 × 22 5000 3 روز کاری -
یک رو 70 × 33 68 × 31 5000 3 روز کاری -
یک رو A3+ / 30×45 44 × 29 5000 7 روز کاری -
یک رو B3 / 35×50 49 × 34 5000 7 روز کاری -
یک رو A2+ / 45×60 58 × 44 5000 7 روز کاری -
یک رو B2 / 50×70 68 × 48 5000 7 روز کاری -
یک رو 50 × 23 48 × 22 5000 7 روز کاری -
یک رو 70 × 33 68 × 31 5000 7 روز کاری -
یک رو A3+ / 30×45 44 × 29 10000 5 روز کاری -
یک رو B3 / 35×50 49 × 34 10000 5 روز کاری -
یک رو A2+ / 45×60 58 × 44 10000 5 روز کاری -
یک رو B2 / 50×70 68 × 48 10000 5 روز کاری -
یک رو 50 × 23 48 × 22 10000 5 روز کاری -
یک رو 70 × 33 68 × 31 10000 5 روز کاری -
یک رو A3+ / 30×45 44 × 29 10000 10 روز کاری -
یک رو B3 / 35×50 49 × 34 10000 10 روز کاری -
یک رو A2+ / 45×60 58 × 44 10000 10 روز کاری -
یک رو B2 / 50×70 68 × 48 10000 10 روز کاری -
یک رو 50 × 23 48 × 22 10000 10 روز کاری -
یک رو 70 × 33 68 × 31 10000 10 روز کاری -
یک رو A3+ / 30×45 44 × 29 20000 3 روز کاری -
یک رو B3 / 35×50 49 × 34 20000 3 روز کاری -
یک رو A2+ / 45×60 58 × 44 20000 3 روز کاری -
یک رو B2 / 50×70 68 × 48 20000 3 روز کاری -
یک رو 50 × 23 48 × 22 20000 3 روز کاری -
یک رو 70 × 33 68 × 31 20000 3 روز کاری -
یک رو A3+ / 30×45 44 × 29 20000 12 روز کاری -
یک رو B3 / 35×50 49 × 34 20000 12 روز کاری -
یک رو A2+ / 45×60 58 × 44 20000 12 روز کاری -
یک رو B2 / 50×70 68 × 48 20000 12 روز کاری -
یک رو 50 × 23 48 × 22 20000 12 روز کاری -
یک رو 70 × 33 68 × 31 20000 12 روز کاری -
طرف نام سایز ابعاد فایل تیراژ تحویل قیمت (ریال) راهنما سفارش
_ _ _
یک رو A3+ / 30×45 44 × 29 500 6 ساعته -
یک رو B3 / 35×50 49 × 34 500 6 ساعته -
یک رو A2+ / 45×60 58 × 44 500 6 ساعته -
یک رو B2 / 50×70 68 × 48 500 6 ساعته -
یک رو 50 × 23 48 × 22 500 6 ساعته -
یک رو 70 × 33 68 × 31 500 6 ساعته -
یک رو A3+ / 30×45 44 × 29 500 1 روز کاری -
یک رو B3 / 35×50 49 × 34 500 1 روز کاری -
یک رو A2+ / 45×60 58 × 44 500 1 روز کاری -
یک رو B2 / 50×70 68 × 48 500