بزرگترین کارخانه چاپ فرم های عمومی و اختصاصی تبلیغاتی و اداری در مرکز و جنوب کشور

برای تولید برچسب در فرم عمومی، از کاغذ برچسب استاندارد موجود در بازار استفاده شده، و ضمانتی برای میزان چسبندگی آن روی همه انواع سطوح وجود ندارد.

طرف نام سایز ابعاد فایل تیراژ تحویل قیمت (ریال) راهنما سفارش
_ _ _
یک رو ویزیتی 8.5 × 4.8 1000 6 ساعته -
یک رو ویزیتی 8.5 × 4.8 1000 2 روز کاری -
یک رو ویزیتی 8.5 × 4.8 1000 5 روز کاری -
طرف نام سایز ابعاد فایل تیراژ تحویل قیمت (ریال) راهنما سفارش
_ _ _
یک رو دایره قطر 2 2.3 × 2.3 1000 2 روز کاری -
یک رو دایره قطر 2.5 2.8 × 2.8 1000 2 روز کاری -
یک رو دایره قطر 3 3.3 × 3.3 1000 2 روز کاری -
یک رو دایره قطر 3.5 3.8 × 3.8 1000 2 روز کاری -
یک رو دایره قطر 4 4.3 × 4.3 1000 2 روز کاری -
یک رو دایره قطر 4.5 4.8 × 4.8 1000 2 روز کاری -
یک رو دایره قطر 5 5.3 × 5.3 1000 2 روز کاری -
یک رو دایره قطر 5.5 5.8 × 5.8 1000 2 روز کاری -
یک رو دایره قطر 6 6.3 × 6.3 1000 2 روز کاری -
یک رو دایره قطر 6.5 6.8 × 6.8 1000 2 روز کاری -
یک رو دایره قطر 7 7.3 × 7.3 1000 2 روز کاری -
یک رو دایره قطر 7.5 7.8 × 7.8 1000 2 روز کاری -
یک رو دایره قطر 8 8.3 × 8.3 1000 2 روز کاری -
یک رو دایره قطر 8.5 8.8 × 8.8 1000 2 روز کاری -
یک رو دایره قطر 9 9.3 × 9.3 1000 2 روز کاری -
یک رو دایره قطر 9.5 9.8 × 9.8 1000 2 روز کاری -
یک رو دایره قطر 10 10.3 × 10.3 1000 2 روز کاری -
یک رو دایره قطر 10.5 10.8 × 10.8 1000 2 روز کاری -
یک رو دایره قطر 11 11.3 × 11.3 1000 2 روز کاری -
یک رو دایره قطر 11.5 11.8 × 11.8 1000 2 روز کاری -
یک رو دایره قطر 12 12.3 × 12.3 1000 2 روز کاری -
یک رو دایره قطر 12.5 12.8 × 12.8 1000 2 روز کاری -
یک رو دایره قطر 13 13.3 × 13.3 1000 2 روز کاری -
یک رو دایره قطر 13.5 13.8 × 13.8 1000 2 روز کاری -
یک رو دایره قطر 14 14.3 × 14.3 1000 2 روز کاری -
یک رو دایره قطر 14.5 14.8 × 14.8 1000 2 روز کاری -
یک رو دایره قطر 15 15.3 × 15.3 1000 2 روز کاری -
یک رو دایره قطر 16 16.3 × 16.3 1000 2 روز کاری -
یک رو دایره قطر 17 17.3 × 17.3 1000 2 روز کاری -
یک رو دایره قطر 18 18.3 × 18.3 1000 2 روز کاری -
یک رو دایره قطر 19 19.3 × 19.3 1000 2 روز کاری -
یک رو دایره قطر 20 20.3 × 20.3 1000 2 روز کاری -
یک رو دایره قطر 2 2.3 × 2.3 1000 5 روز کاری -
یک رو دایره قطر 2.5 2.8 × 2.8 1000 5 روز کاری -
یک رو دایره قطر 3 3.3 × 3.3 1000 5 روز کاری -
یک رو دایره قطر 3.5 3.8 × 3.8 1000 5 روز کاری -
یک رو دایره قطر 4 4.3 × 4.3 1000 5 روز کاری -
یک رو دایره قطر 4.5 4.8 × 4.8 1000 5 روز کاری -
یک رو دایره قطر 5 5.3 × 5.3 1000 5 روز کاری -
یک رو دایره قطر 5.5 5.8 × 5.8 1000 5 روز کاری -
یک رو دایره قطر 6 6.3 × 6.3 1000 5 روز کاری -
یک رو دایره قطر 6.5 6.8 × 6.8 1000 5 روز کاری -
یک رو دایره قطر 7 7.3 × 7.3 1000 5 روز کاری -
یک رو دایره قطر 7.5 7.8 × 7.8 1000 5 روز کاری -
یک رو دایره قطر 8 8.3 × 8.3 1000 5 روز کاری -
یک رو دایره قطر 8.5 8.8 × 8.8 1000 5 روز کاری -
یک رو دایره قطر 9 9.3 × 9.3 1000 5 روز کاری -
یک رو دایره قطر 9.5 9.8 × 9.8 1000 5 روز کاری -
یک رو دایره قطر 10 10.3 × 10.3 1000 5 روز کاری -
یک رو دایره قطر 10.5 10.8 × 10.8 1000 5 روز کاری -
یک رو دایره قطر 11 11.3 × 11.3 1000 5 روز کاری -
یک رو دایره قطر 11.5 11.8 × 11.8 1000 5 روز کاری -
یک رو دایره قطر 12 12.3 × 12.3 1000 5 روز کاری -
یک رو دایره قطر 12.5 12.8 × 12.8 1000 5 روز کاری -
یک رو دایره قطر 13 13.3 × 13.3 1000 5 روز کاری -
یک رو دایره قطر 13.5 13.8 × 13.8 1000 5 روز کاری -
یک رو دایره قطر 14 14.3 × 14.3 1000 5 روز کاری -
یک رو دایره قطر 14.5 14.8 × 14.8 1000 5 روز کاری -
یک رو دایره قطر 15 15.3 × 15.3 1000 5 روز کاری -
یک رو دایره قطر 16 16.3 × 16.3 1000 5 روز کاری -
یک رو دایره قطر 17 17.3 × 17.3 1000 5 روز کاری -
یک رو دایره قطر 18 18.3 × 18.3 1000 5 روز کاری -
یک رو دایره قطر 19 19.3 × 19.3 1000 5 روز کاری -
یک رو دایره قطر 20 20.3 × 20.3 1000 5 روز کاری -
یک رو دایره قطر 2 2.3 × 2.3 1000 8 روز کاری -
یک رو دایره قطر 2.5 2.8 × 2.8 1000 8 روز کاری -
یک رو دایره قطر 3 3.3 × 3.3 1000 8 روز کاری -
یک رو دایره قطر 3.5 3.8 × 3.8 1000 8 روز کاری -
یک رو دایره قطر 4 4.3 × 4.3 1000 8 روز کاری -
یک رو دایره قطر 4.5 4.8 × 4.8 1000 8 روز کاری -
یک رو دایره قطر 5 5.3 × 5.3 1000 8 روز کاری -
یک رو دایره قطر 5.5 5.8 × 5.8 1000 8 روز کاری -
یک رو دایره قطر 6 6.3 × 6.3 1000 8 روز کاری -
یک رو دایره قطر 6.5 6.8 × 6.8 1000 8 روز کاری -
یک رو دایره قطر 7 7.3 × 7.3 1000 8 روز کاری -
یک رو دایره قطر 7.5 7.8 × 7.8 1000 8 روز کاری -
یک رو دایره قطر 8 8.3 × 8.3 1000 8 روز کاری -
یک رو دایره قطر 8.5 8.8 × 8.8 1000 8 روز کاری -
یک رو دایره قطر 9 9.3 × 9.3 1000 8 روز کاری -
یک رو دایره قطر 9.5 9.8 × 9.8 1000 8 روز کاری -
یک رو دایره قطر 10 10.3 × 10.3 1000 8 روز کاری -
یک رو دایره قطر 10.5 10.8 × 10.8 1000 8 روز کاری -
یک رو دایره قطر 11 11.3 × 11.3 1000 8 روز کاری -
یک رو دایره قطر 11.5 11.8 × 11.8 1000 8 روز کاری -
یک رو دایره قطر 12 12.3 × 12.3 1000 8 روز کاری -
یک رو دایره قطر 12.5 12.8 × 12.8 1000 8 روز کاری -
یک رو دایره قطر 13 13.3 × 13.3 1000 8 روز کاری -
یک رو دایره قطر 13.5 13.8 × 13.8 1000 8 روز کاری -
یک رو دایره قطر 14 14.3 × 14.3 1000 8 روز کاری -
یک رو دایره قطر 14.5 14.8 × 14.8 1000 8 روز کاری -
یک رو دایره قطر 15 15.3 × 15.3 1000 8 روز کاری -
یک رو دایره قطر 16 16.3 × 16.3 1000 8 روز کاری -
یک رو دایره قطر 17 17.3 × 17.3 1000 8 روز کاری -
یک رو دایره قطر 18 18.3 × 18.3 1000 8 روز کاری -
یک رو دایره قطر 19 19.3 × 19.3 1000 8 روز کاری -
یک رو دایره قطر 20 20.3 × 20.3 1000 8 روز کاری -
طرف نام سایز ابعاد فایل تیراژ تحویل قیمت (ریال) راهنما سفارش
_ _ _
یک رو کد B-01/1 15.4 × 12.9 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-01/2 12.4 × 10.4 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-01/3 9.4 × 7.9 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-01/4 6.4 × 5.4 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-02/2 13.4 × 3.9 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-02/1 17.4 × 4.9 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-02/3 10.4 × 2.9 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-03/1 19.4 × 6.4 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-03/2 16.4 × 5.4 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-03/3 13.4 × 4.4 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-04/1 15.4 × 11.4 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-04/2 11.4 × 8.4 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-04/3 7.4 × 5.4 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-05/1 16.4 × 11 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-05/2 13.4 × 9 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-05/3 10.4 × 7 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-05/4 7.4 × 5 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-06/1 15.4 × 8.9 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-06/2 12.4 × 6.9 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-06/3 9.4 × 4.9 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-06/4 6.4 × 3.9 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-07/1 15.4 × 9.4 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-07/2 12.4 × 7.6 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-07/3 9.4 × 5.8 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-08/1 14.9 × 10.8 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-08/2 11.9 × 8.8 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-08/3 8.9 × 6.8 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-08/4 6.9 × 4.8 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-09/1 14.9 × 10.4 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-09/2 11.9 × 8.4 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-09/3 8.9 × 6.4 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-09/4 5.9 × 4.4 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-10/1 20.4 × 6.1 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-10/2 17.4 × 5.1 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-10/3 14.4 × 4.1 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-11/1 17.9 × 7.4 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-11/2 15.4 × 6.4 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-11/3 12.9 × 5.4 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-11/4 10.4 × 4.4 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-12/1 25.4 × 4.9 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-12/2 20.4 × 4.9 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-12/3 15.4 × 4.9 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-12/4 10.4 × 4.9 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-13/1 12.4 × 8.4 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-13/2 10.4 × 6.9 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-13/3 8.4 × 4.9 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-13/4 6.4 × 3.9 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-14/1 17.4 × 4.6 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-14/2 15.4 × 4.1 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-14/3 13.4 × 3.6 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-15/1 19.4 × 7.4 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-15/2 15.4 × 5.9 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-15/3 11.4 × 4.4 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-16/1 21.4 × 6 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-16/2 17.4 × 5 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-16/3 13.4 × 4 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-17/1 25.4 × 6.9 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-17/2 21.4 × 5.9 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-17/3 17.4 × 4.9 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-17/4 13.4 × 3.9 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-18/1 22.4 × 9.4 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-18/2 17.4 × 7.4 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-18/3 12.4 × 5.4 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-19/1 21.4 × 9.4 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-19/2 18.9 × 7.9 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-19/3 14.4 × 6.4 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-19/4 10.9 × 4.9 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-19/5 7.4 × 3.4 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-20/1 16.4 × 14.4 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-20/2 12.9 × 11.4 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-20/3 9.4 × 8.4 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-20/4 6.7 × 5.9 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-21/1 17.4 × 8.4 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-21/2 14.4 × 6.9 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-21/3 11.4 × 5.5 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-21/4 8.4 × 4.2 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-22/1 16 × 5.4 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-22/2 13 × 4.4 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-22/3 10 × 3.4 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-23/1 9.4 × 9.4 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-23/2 7.4 × 7.4 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-23/3 5.4 × 5.4 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-23/4 4.4 × 4.4 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-24/1 9.4 × 9 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-24/2 7.4 × 7.1 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-24/3 5.4 × 5.2 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-25/1 10.4 × 10.4 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-25/2 8.4 × 8.4 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-25/3 6.4 × 6.4 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-25/4 4.4 × 4.4 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-26/1 11.6 × 10.8 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-26/2 9.6 × 9 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-26/3 7.6 × 7.1 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-26/4 5.6 × 5.1 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-27/1 14.4 × 8.4 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-27/2 11.4 × 6.9 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-27/3 8.4 × 5.1 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-28/1 10.4 × 10.4 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-28/2 7.4 × 7.4 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-28/3 4.4 × 4.4 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-29/1 12.4 × 12.4 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-29/2 10.4 × 10.4 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-29/3 8.4 × 8.4 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-29/4 6.4 × 6.4 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-30/1 16.4 × 9.4 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-30/2 13.4 × 7.4 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-30/3 10.4 × 5.4 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-30/4 7.4 × 3.4 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-31/1 10.4 × 9.4 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-31/2 8.4 × 7.4 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-31/3 6.4 × 5.4 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-32/1 20.4 × 7.4 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-32/2 16.4 × 5.4 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-32/3 12.4 × 4.6 1000 3 روز کاری -
یک رو کد B-01/1 15.4 × 12.9 1000 5 روز کاری -
یک رو کد B-01/2 12.4 × 10.4 1000 5 روز کاری -
یک رو کد B-01/3 9.4 × 7.9 1000 5 روز کاری -
یک رو کد B-01/4 6.4 × 5.4 1000 5 روز کاری -
یک رو کد B-02/1 17.4 × 4.9 1000 5 روز کاری -
یک رو کد B-02/2 13.4 × 3.9 1000 5 روز کاری -
یک رو کد B-02/3 10.4 × 2.9 1000 5 روز کاری -
یک رو کد B-03/1 19.4 × 6.4 1000 5 روز کاری -
یک رو کد B-03/2 16.4 × 5.4 1000 5 روز کاری -
یک رو کد B-03/3 13.4 × 4.4 1000 5 روز کاری -
یک رو کد B-04/1 15.4 × 11.4 1000 5 روز کاری -
یک رو کد B-04/2 11.4 × 8.4 1000 5 روز کاری -
یک رو کد B-04/3 7.4 × 5.4 1000 5 روز کاری -
یک رو کد B-05/1 16.4 × 11 1000 5 روز کاری -
یک رو کد B-05/2 13.4 × 9 1000 5 روز کاری -
یک رو کد B-05/3 10.4 × 7 1000 5 روز کاری -
یک رو کد B-05/4 7.4 × 5 1000 5 روز کاری -
یک رو کد B-06/1 15.4 × 8.9 1000 5 روز کاری -